III Powiatowy Konkurs Plastyczny Mój ekslibris – przyroda wokół nas

Zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu Częstochowy i powiatów, w szczególności: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego do wzięcia udziału w konkursie, pod patronatem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Oddział w Częstochowie.

Zadaniem każdego uczestnika konkursu jest autorskie wykonanie własnego ekslibrisu. Projekt ekslibrisu musi być wykonany samodzielnie i odręcznie. Wielkość ekslibrisu nie może przekroczyć obramowania wybranego wzoru (koło, kwadrat lub prostokąt). Ekslibris powinien być związany z przyrodą oraz opatrzony napisem, np. EX LIBRIS Jana Kowalskiego (imię i nazwisko autora pracy). Uczniowie również własnoręcznie nanoszą powyższy przykładowy napis, który będzie przez nich wykonany techniką kaligrafii.

Komisja konkursowa dokona oceny wg następujących kryteriów:

  • zgodność wykonania ekslibrisu z regulaminem,
  • jakość ekslibrisu,
  • pomysł na własny ekslibris,
  • technikę kaligrafii napisu,
  • ogólny wyraz artystyczny.

Nagrody

Wszyscy uczniowie otrzymają dyplomy za udział w konkursie, przygotowane przez organizatora w wersji papierowej i cyfrowej do wydrukowania. Organizatorzy przewidują nagrody książkowe opatrzone ekslibrisem Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie oraz podziękowania za przygotowanie ucznia/uczniów dla nauczycieli. Rozstrzygnięcie oraz podsumowanie konkursu odbędzie się poprzez platformę cyfrową. O tym fakcie organizator wcześniej poinformuje każdą ze szkół indywidualnie, drogą e-mailową lub/i telefonicznie.

Pisemne zgłoszenia do konkursu (karta zgłoszenia wraz z załącznikami) oraz prace w odpowiednio zabezpieczonej (opisanej) kopercie należy przesłać (decyduje data stempla pocztowego) do 17.02.2023 na adres:

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie

al. Jana Pawła II 126/130

42-200 Częstochowa

lub złożyć w wypożyczalni Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie (parter)

do 17 lutego 2023 roku.

Po upływie wyznaczonego terminu prace nie będą przyjmowane
i brane pod uwagę przy weryfikacji konkursowej.

Organizator potwierdzi e-mailem (skierowanym na adres poczty elektronicznej szkoły
i opiekuna uczniów, podanym na karcie zgłoszenia) przyjęcie prac do konkursu.

Kontakt:
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie
Aneta Przybyłowicz – przybylowicz@womczest.edu.pl
Ernest Pidzik – pidzik@womczest.edu.pl
tel. 34 360 60 14, wew. 109 lub 253

Załączniki:

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia udziału ucznia w konkursie

Wzory do wyboru (do wydrukowania)