Biblioterapia jako metoda pracy wychowawczej

W Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie prowadzone są zajęcia oraz  realizowane programy biblioterapeutyczne. Od dwóch lat nauczyciele spotykają się także w ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia z zakresu biblioterapii.

Biblioterapia jest doskonałą metodą we wspomaganiu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniami, którzy borykają się z różnymi problemami wychowawczymi w klasie szkolnej. Biblioterapia jest dla nich szansą rozwoju emocjonalnego, poznawczego i społecznego.

Niewątpliwie zajęcia biblioterapeutyczne wpływają na kształtowanie właściwych postaw wśród uczniów, pomagają uczniom w pracy nad sobą i akceptacji siebie, eliminują zachowania agresywne, wzbogacają wiedzę i język ucznia poprzez kontakt  z tekstem terapeutycznym. Ułatwiają  rozumienie pojęć moralnych oraz wpływają na rozwój uczuć.

Doceniając rolę biblioterapii w procesie edukacji i wychowania uczniów nauczyciele konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie nawiązali współpracę  z  nauczycielem bibliotekarzem Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Częstochowie  –  Katarzyną Kucharzewską. W ramach wspomagania szkół i placówek oświatowych Pani Katarzyna Kucharzewska przeprowadziła zajęcia biblioterapeutyczne na podstawie tekstu literackiego dostosowanego do wieku uczniów i danego problemu, np. nadpobudliwość, agresja, emocje, stres w życiu, wartości w życiu młodych osób. Za każdym razem tematyka zajęć wynikała z przeprowadzonej przez konsultanta i Radę Pedagogiczną diagnozy potrzeb danej szkoły.

Zostały przeprowadzone następujące zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum:

– Podróż ku wartościom – Zespół Szkolny w Kruszynie.

– „W krainie smoków”, czyli radzić sobie ze złością  – Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Kamienicy.

– Bądź asertywny! – przeciwdziałaj agresji i przemocy – Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Kamienicy.

– Recepta na uśmiech – jak radzić sobie ze stresem? –  Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Krzepicach.

Przeprowadzone zajęcia niewątpliwie przyczyniły się do rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży, wzbogaciły ich wyobraźnię. Uczniowie mieli okazję popracować nad swoimi emocjami. Spotkania były inspiracją do różnorodnych form aktywności intelektualnej, a  także formą rekreacji poprzez zabawę integracyjną, techniki dramowe, rozmowę, ćwiczenie postaw asertywnych w grupie. Zajęcia zawierały elementy muzykoterapii i arteterapii. Były także spotkaniem z książką i słowem pisanym.

W ramach wspomagania odbyło się również szkolenie dla nauczycieli Miejskiego Przedszkola nr 5 im. Jana Kilińskiego w Częstochowie na temat: „Bajkoterapia           w pracy nauczyciela przedszkola”. Nauczyciele poznali rodzaje bajek terapeutycznych oraz zasady konstruowania scenariuszy biblioterapeutycznych dla przedszkolaków. Uczestniczyli w zabawach i ćwiczeniach związanych z bajką terapeutyczną. Prowadząca przedstawiła także nowości książkowe z zakresu bajkoterapii.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi biblioterapii na naszej stronie internetowej,  w zakładce Biblioterapia oraz z ofertą zajęć biblioterapeutycznych w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Kucharzewska