Cele zajęć

CELE ZAJĘĆ ARTETERAPEUTYCZNYCH

 • Rozwijanie pewności siebie.
 • Wzmacnianie lub budowanie poczucia własnej wartości.
 • Okrywanie i nazywanie własnych emocji, ich przyczyn i sposobów radzenia sobie z nimi, sposób na rozładowanie wewnętrznych napięć, niepowodzeń, frustracji i agresji.
 • Badanie zachowań uczniów w różnych sytuacjach.
 • Rozwijanie komunikacji interpersonalnej.
 • Odkrywanie świata potrzeb i wyobraźni.
 • Rozwój koordynacji, motoryki i sprawności manualnej.
 • Odkrywanie nowych sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.
 • Uwalnianie od zahamowań.
 • Pomoc w pokonywaniu lęków.
 • Wzmacniania wiary we własne siły, możliwości.
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania uczuć.
 • Rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych.
 • Integrowanie grupy.
 • Pobudzanie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.
 • Poznanie nowych sposobów wyrażania siebie, swoich emocji, przeżyć pozytywnych
  i negatywnych.
 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych.
 • Uaktywnienie i otwarcie się uczniów nieśmiałych.
 • Osiągnięcie stanu odprężenia.
 • Podwyższenie poziomu koncentracji uwagi i wytrwałości w pracy.
 • Poszerzanie horyzontu przeżyć.
 • Możliwość trenowania umiejętności postrzegania i orientacji przestrzennej.

ZASADY ZAJĘĆ ARTETERAPEUTYCZNYCH

 • Dobrowolny udział w zajęciach i dyskusji (tzw. zasada ograniczonej otwartości).
 • Dostosowanie ćwiczeń do indywidualnych możliwości uczestników.
 • Z góry określony cel.
 • Swoboda wyrażania emocji, uczuć, potrzeb.
 • Zasada „tu i teraz”.
 • Brak rywalizacji.
 • Brak krytyki ze strony prowadzącego i uczestników podczas zajęć i poza nimi.
 • Dozwolone różne środku wyrazu.
 • Brak ingerencji w twórczość ucznia (nie pouczamy, nie poprawiamy).
 • Posługiwanie się pytaniami otwartymi.
 • Omawianie poszczególnych prac, zarówno przez prowadzącego, jak i uczestników – opowiadanie o tym co uczeń narysował i jakie uczucia mu towarzyszyły.