Akademia Szczęśliwego Dzieciństwa – Dziecko w świecie mediów


Rosnący wpływ urządzeń telekomunikacyjnych i cyberprzestrzeni na rozwój dziecka, jego mentalność i postawę budzi zarówno nadzieje, jak i niepokój. Problem ten stał się pretekstem do zorganizowania w ramach OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII SPOŁECZNEJ CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM kolejnej już Akademii Szczęśliwego Dzieciństwa.

Konferencja pod hasłem Dziecko w świecie mediów odbyła się 27 listopada 2013 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM”, a jej organizatorem była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie. Konferencja skierowana była do nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, rodziców oraz nauczycieli bibliotekarzy. Udział w niej wzięło 38 osób.

Rozpoczęcie konferencji przez panią wicedyrektor RODN „WOM” ds. bibliotek Renatę Lipniewską

Uczestników konferencji przywitała Pani Renata Lipniewska, wicedyrektor RODN „WOM” ds. bibliotek pedagogicznych w Częstochowie.

Jako pierwsza głos zabrała Pani Katarzyna Wilk, nauczyciel konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, która wygłosiła referat na temat Bezpieczeństwo dziecka w sieci. W swoim wystąpieniu Pani Wilk podkreśliła, że współczesne media są nie tylko czynnikiem cywilizacyjnego postępu, lecz także źródłem sugestywnych przekazów nasyconych agresją i przemocą. Media mogą więc mieć destrukcyjny wpływ na proces wychowania i socjalizacji dzieci oraz na powstawanie różnorakich zaburzeń rozwoju i zachowania.

Wystąpienie pani Katarzyny Wilk

Kolejny punkt konferencji był poświęcony czasopismom dla dzieci. Prelegentka Pani dr Edyta Skoczylas-Krotla, pracownik naukowy Instytutu Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, w swoim referacie pt. Czasopisma dla dzieci – warte polecenia omówiła kilka czasopism dziecięcych, które zawierają treści wartościowe zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Mogą one stanowić doskonałą alternatywę dla telewizji i Internetu w organizowaniu dzieciom czasu wolnego.

Tematem kolejnego wystąpienia był Rozwój mediów i ich wpływ na relacje rodzina–dziecko. Pani Anna Hiller – organizator konferencji i nauczyciel bibliotekarz zwróciła uwagę na to, że w dobie dynamicznego rozwoju mediów oraz płynących z nich zagrożeń wyzwaniem dla rodziców i nauczycieli powinno być kształtowanie właściwych postaw oraz umiejętności korzystania przez dziecko z przekazów medialnych.

Pani dr Edyta Skoczylas-Krotla

Młodszy aspirant Tomasz Pączkowski, instruktor Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Katowicach wygłosił referat na temat Cyberprzemoc okiem policjanta. Mówił o prawnych aspektach walki z cyberprzemocą i o zasadach reagowania szkoły na jej przejawy w zachowaniach uczniów. Dzieci coraz lepiej posługują się urządzeniami multimedialnymi i posiadają ich coraz więcej. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że na rynku będą pojawiały się coraz to nowsze urządzenia, adresowane nawet do najmłodszych. Dlatego ważne jest, by uczyć dzieci, jak umiejętnie korzystać z nowych technologii, nie krzywdząc innych użytkowników cyberprzestrzeni.

Temat ostatniego wystąpienia to: Dziecko i reklama, dziecko w reklamie. Pani Anna Dąbrowska, nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogic

Cyberprzemoc okiem policjanta – pan Tomasz Pączkowski

znej RODN „WOM” w Częstochowie, podniosła problem manipulowania dzieckiem w przekazach reklamowych, jak również wpływu reklamy na umysł dziecka. Ze względu na to, że najmłodsi wierzą bezkrytycznie w podsuwany im obraz rzeczywistości i zarazem wywierają ogromny wpływ na wybory konsumenckie rodziców, stanowią atrakcyjną grupę docelową dla reklamodawców. Zadaniem nauczycieli i rodziców jest kształtowanie w dziecku postawy świadomego konsumenta, który musi umieć postawić sobie pytanie: Mieć czy być?

Konferencję podsumowała Pani Renata Lipniewska, zwracając uwagę na niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą wykorzystywanie nowoczesnych technologii. Zachęciła do wspólnego spędzania czasu z dziećmi bez udziału mediów oraz rozsądnego wykorzystywania cyberprzestrzeni.

Anna Dąbrowska
Fot. Mariusz Trenda

Materiały do pobrania: