DOKUMENTACJA SZKOLNA

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szkół i placówek, w których uczniowie mogą otrzymać niektóre świadczenia : Dz. U. z 2020 r. poz. 610
  Dz.U. 2020 poz. 610
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szkół i placówek, w których uczniowie mogą otrzymać niektóre świadczenia : Dz. U. z 2019 r. poz. 1617
  Dz.U. 2019 poz. 1617
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o odbyciu stażu uczniowskiego : Dz. U. z 2019 r. poz. 1583
  Dz.U. 2019 poz. 1583
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów : Dz. U. z 2019 r. poz. 1651
  Dz.U. 2019 poz. 1651
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych : Dz. U. z 2014 r. poz. 1149
  Dz.U. 2014 poz. 1149
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych : Dz. U. z 2012 r. poz. 957
  Dz.U. 2012 poz. 957
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty : Dz. U. z 2016 r. poz. 1369
  Dz.U. 2016 poz. 1369
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty : Dz. U. z 2015 r. poz. 447
  Dz.U. 2015 poz. 447
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy : Dz. U. z 2016 r. poz. 2067
  Dz.U. 2016 poz. 2067
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków : Dz. U. z 2022 r. poz. 2049
  Dz.U. 2022 poz. 2049
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków : Dz. U. z 2021 r. poz. 1203
  Dz.U. 2021 poz. 1203
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków : Dz. U. z 2019 r. poz. 1780
  Dz.U. 2019 poz. 1780
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków : Dz. U. z 2019 r. poz. 1700
  Dz.U. 2019 poz. 1700
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta : Dz. U. 2018 r.  poz. 1837
  Dz.U. 2018 poz. 1837
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych : Dz. U. z 2018 r. poz. 1193