Program z edukacji dziennikarskiej „Tworzymy gazetkę szkolną”

pioro

W roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja w Częstochowie uczestniczyło w programie z zakresu edukacji dziennikarskiej pt. Tworzymy gazetkę szkolną. Opiekunem uczniów była pani Alina Grabna, nauczyciel bibliotekarz. Zajęcia przeprowadzili nauczyciele bibliotekarze: Agnieszka Chmielewska i Katarzyna Kucharzewska.

Program składał się z trzech bloków tematycznych.
• Prasa – medium znane od wieków.
• Gazetka szkolna – co to takiego?
• Dziennikarskie formy wypowiedzi.
Pierwsze zajęcia Prasa – medium znane od wieków, dotyczyły najważniejszych faktów z dziejów prasy od XVIII do XXI wieku oraz podstawowych pojęć dotyczących prasy. Najwięcej czasu poświęcono prasie współczesnej, zwracając szczególną uwagę na szatę graficzną i zawartość treściową. Omówione zostały czasopisma drukowane oraz internetowe.
Na zajęciach Gazetka szkolna – co to takiego? uczniowie poznali cechy dobrej gazetki szkolnej, dowiedzieli się jakich błędów należy unikać przy tworzeniu czasopisma uczniowskiego. Omówiona została rola opiekuna gazetki oraz zasady tworzenia czasopisma. Gimnazjaliści pogłębili swoją wiedzę na temat pracy dziennikarza, jego zadań, zasady etyki dziennikarskiej. Przedstawione zostało także zagadnienie techniki wydawniczej czasopisma oraz gazetki szkolnej. Uczniowie poznali także rodzaje wydawnictw i zadania poszczególnych redaktorów, zasady korekty dziennikarskiej i edytowania tekstu.
Uczniowie omówili zawartość treściową gazetki szkolnej pt. „Piątka”, redagowanej przez uczniów Gimnazjum nr 5 pod okiem opiekuna gazetki, pani Aliny Grabnej. Kolejne zajęcia, Dziennikarskie formy wypowiedzi, wprowadziły uczniów w świat warsztatu dziennikarskiego. Miały one za zadanie zaznajomienie uczniów z podziałem gatunków dziennikarskich na informacyjne i publicystyczne oraz gatunki pograniczne. Obejmowały wiedzę teoretyczną (wprowadzenie terminologii dziennikarskiej, konstrukcji gatunków dziennikarskich) oraz praktyczną, z wykorzystaniem nabytych wiadomości – redagowanie gazetki szkolnej. Uczniowie poznali style panujące w prasie, język mediów, budowę artykułu dziennikarskiego, klasyfikację czasopism i ich budowę formalną. Najwięcej czasu poświęcone zostało wywiadowi – gatunkowi dziennikarskiemu, który jest coraz częściej obecny na łamach gazetek szkolnych.
Gimnazjaliści omówili zasady dziennikarstwa internetowego, radiowego i telewizyjnego. Najwięcej czasu poświęcono dziennikarstwu prasowemu. Poznali także historię prasy polskiej, zasady pracy dziennikarskiej, przepisy prawa prasowego. Ponadto klasa wyszukiwała w podanych gazetach i czasopismach omówione wcześniej gatunki dziennikarskie.
Na zakończenie cyklu zajęć uczniowie rozwiązali test sprawdzający wiedzę z edukacji dziennikarskiej.
Program z edukacji dziennikarskiej prowadzony był metodami aktywizującymi: wykłady konwersatoryjne, pogadanka, rozmowa kierowana, burza mózgów, dyskusja, przedstawianie scenek na forum klasy. Po wykładzie uczniowie wykonywali zadania indywidualnie lub grupowo, rozwiązywali krzyżówki, wyjaśniali pojęcia związane z dziennikarstwem, pracowali z książką, słownikiem, encyklopedią oraz tekstem.
Uczestnicy zajęć poznali także przydatne książki z edukacji dziennikarskiej, które znajdują się w zbiorach Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie. Grupa otrzymała wykaz stron internetowych dotyczących dziennikarstwa i edukacji dziennikarskiej.
Cennym źródłem informacji były gazetki szkolne, nadesłane na Częstochowski Przegląd Gazet Szkolnych. Uczniowie mogli zapoznać się z ich formą i zawartością – były one cennym przykładem dobrej praktyki w szkole.
Zajęcia z zakresu edukacji dziennikarskiej pozwoliły na rozwijanie i doskonalenie umiejętności analizy treści publicystycznych, politycznych oraz popularnonaukowych, nauczyły redagowania różnego rodzaju tekstów. Uczniowie rozbudzili w sobie pasję pisania – dziennikarską czy reporterską, kreatywność, umiejętność podejmowania inicjatywy czy pracy zespołowej. Dzięki aktywności dziennikarskiej uczniowie będą mogli bardziej zaangażować się w życie społeczności szkolnej i lokalnej.

Katarzyna Kucharzewska