Projekt edukacyjny „Biblioteka źródłem informacji”


Projekt edukacyjny pt. Biblioteka źródłem informacji, został przeprowadzony w roku szkolnym 2010/2011 przez nauczycieli bibliotekarzy naszej placówki: Agatę Arkabus i Annę Płusę oraz pedagogów nauczania zintegrowanego szkół uczestniczących w projekcie: Bożeny Grackiej oraz Małgorzaty Marlińskiej. W zajęciach tych uczestniczyło 43 uczniów klas drugich dwóch częstochowskich szkół: Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Konarskiego nr 21 oraz Szkoły Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi.

Zajęcia stanowiły blok sześciu dwugodzinnych spotkań tematycznie związanych z realizacją ścieżki edukacji czytelniczej i medialnej w klasie drugiej szkoły podstawowej. Do każdego spotkania przypisany został jeden moduł kursu e-learningowego. Spotkania z dziećmi organizowane były podczas całego roku szkolnego w bibliotece pedagogicznej oraz w salach szkolnych wyżej wymienionych szkół. Program obejmował cykl sześciu spotkań, prowadzonych przy wykorzystaniu platformy zdalnego nauczania – Moodle.

Uczniowie nabywali wiedzę w tradycyjny sposób, poprzez spotkania z nauczycielami bibliotekarzami, a nabyte wiadomości utrwalali poprzez platformę e-learningową. Zajęcia miały na celu popularyzację wartościowej literatury dziecięcej i zapewnienie uczniom możliwości aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego.

Założone cele wychowawcze i dydaktyczne zostały osiągnięte. Dzieci były bardzo zaangażowane we wszystkie działania. Na podstawie obserwacji, rozmów z nauczycielami i dziećmi oraz ankiety przeprowadzonej wśród rodziców, ustalono, że zajęcia przewidziane programem przyczyniły się do rozwoju aktywności czytelniczej dzieci. Poprzez aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach dzieci nauczyły się samodzielnego zdobywania wiadomości, komunikowania się oraz współpracy w grupie. Wnioski wynikające z ewaluacji dowiodły, że platforma e-learningowa jest doskonałym narzędziem, które może być wykorzystane przez bibliotekarze w przekazywaniu treści z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej.

Anna Płusa