„Biblioterapia w kształtowaniu postaw oraz wartości dzieci i młodzieży” – sieć współpracy i samokształcenia – II spotkanie