Jak odpowiedzialnie korzystać z mediów społecznych? – sieć współpracy i samokształcenia


Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli  ma na celu wymianę doświadczeń, analizę dobrych praktyk, poszerzanie kompetencji oraz tworzenie nowych rozwiązań. Z chęcią przystąpienia do tej formy doskonalenia zgłosili się nauczyciele zainteresowani udziałem w sieci współpracy Jak odpowiedzialnie korzystać z mediów społecznych? Pierwsze spotkanie stacjonarne odbyło się 19 lutego 2018 r. w Regionalnym Ośrodku Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, podczas którego koordynatorzy sieci – dr Agata Arkabus i Anna Płusa – przedstawili propozycję zasad współpracy uczestników sieci oraz określenie obszarów tematycznych pracy sieci. Wspólnie z nauczycielami sformułowano cele szczegółowe sieci oraz podpisano kontrakt. Prowadzący spotkanie nauczyciele bibliotekarze zapoznali także uczestników z internetową platformą Doskonalenie w sieci, która jest narzędziem komunikacji i wymiany informacji między nauczycielami.

Główne cele pracy sieci obejmują zagadnienia:

  • rola portali społecznościowych w życiu współczesnego ucznia;
  • zasady odpowiedzialnego, zgodnego z prawem, publikowania informacji;
  • sposoby zapewnienia prywatności w sieci;
  • formy oznaczania własnych materiałów licencjami Creative Commons;
  • znaczenie dydaktycznych otwartych zasobów udostępnianych w mediach społecznościowych;
  • formy autopromocji w edukacji wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne;
  • rola rodziny w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu.

Uczestnicy wysłuchali wykładu konwersatoryjnego Wykorzystanie mediów społecznościowych w edycji, który wygłosiła Anna Płusa. Na zakończenie spotkania nauczyciele przedstawili zalety i wady funkcjonowania portali społecznościowych w edukacji oraz życiu społecznym i osobistym uczniów.

dr Agata Arkabus


Kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia pt. Portale społecznościowe – narzędzia działań edukacyjnych odbyło się 25 kwietnia 2018 roku. Nauczyciele podczas warsztatów utworzyli konta administratora swojej strony w portalu Facebook oraz podjęli działania w kierunku redagowania i edycji Fan Page swojej instytucji.

Uczestnicy wysłuchali krótkiego wykładu na temat prawa autorskiego i wykorzystywania zasobów sieci w celu administracji strony internetowej oraz publikacji materiałów w internecie. Zapoznali się z portalami udostępniającymi dokumenty w ramach otwartych zasobów edukacyjnych. Następnie nauczyciele przyswoili wiadomości na temat prywatności oraz ochrony danych w portalu Facebook. Dokonali również ustawień w swoich kontach dotyczących prywatności, bezpieczeństwa, oraz zarządzaniem powiadomieniami.

W drugiej części szkolenia nauczyciele wykonali film w programie Photo Story 3 for Windows, który został dodany do administrowanej strony Facebooka.

dr Agata Arkabus


13 czerwca 2018 roku odbyło się trzecie stacjonarne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia. Było to równocześnie spotkanie podsumowujące pracę uczestników sieci.

W czasie warsztatów nauczyciele zapoznali się z interaktywnymi zasobami z zakresu edukacji na rzecz bezpieczeństwa pracy w sieci. Internetowe zasoby z tego zakresu tematycznego zaprezentowała i omówiła Pani Marta Małek – nauczyciel bibliotekarz naszej placówki.

W drugiej części spotkania uczestnicy wypełnili ankietę ewaluacyjną, która posłuży koordynatorom do sformułowania wniosków do dalszych działań zawodowych w obszarze formy doskonalenia, którą są sieci współpracy i samokształcenia.

Anna Płusa