„Miś Uszatek uczy dobrego wychowania”

Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym musi  przebiegać w sposób całościowy, a każdy z obszarów rozwojowych wychowanków przedszkola jest ważny i ma znaczenie w przyszłych latach nauki szkolnej. Nauczyciele wychowania przedszkolnego wspierają u dzieci rozwój obszaru fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego przez organizację różnych aktywności i zajęć.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej określa zadania przedszkola w zakresie tworzenia sytuacji edukacyjnych oraz tworzenia warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci norm i wartości społecznych oraz dbania o bezpieczeństwo własne i innych osób.

Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli i dzieci, pracownicy Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie we współpracy z Miejskim Przedszkolem nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Częstochowie, zrealizowali w roku szkolnym 2017/2018 projekt edukacyjny „Miś Uszatek uczy dobrego wychowania”. Projekt skierowany był do dzieci 3-4-letnich i obejmował trzy spotkania o następującej tematyce:

Być dobrym przyjacielem.
– Wiem jak kulturalnie zachować się przy posiłku.
– Miś Uszatek uczy bezpieczeństwa na drodze.

Zajęcia prowadzili nauczyciele bibliotekarze: dr Agata Arkabus i mgr Anna Płusa. Treści poszczególnych spotkań opierały się na utworach Czesława Janczarskiego „Miś Uszatek”. Literacki bohater Miś Uszatek wprowadzał w tematykę społecznych zachowań, z którymi dziećmi spotykają się codziennych sytuacjach. Podczas spotkań wykorzystywano metody aktywizujące ułatwiające wychowankom przedszkola łatwe przyswajanie wiadomości. Podczas ostatnich zajęć zorganizowanych w PBP RODN „WOM” w Częstochowie, nauczyciele wykorzystali również gry mobilne udostępnione na tabletach, dzięki którym nauka została połączona z zabawą.

dr Agata Arkabus