Rok Romana Ingardena

Roman Ingarden (1893-1970) – filozof, estetyk, teoretyk literatury i sztuki, uczeń Edmunda Husserla i jeden z głównych przedstawicieli filozofii fenomenologicznej.

W 2020 roku przypada 50. rocznica śmierci Romana Ingardena. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 czerwca 2019 r. przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Romana Ingardena.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Romana Ingardena.

Twórczość Romana Ingardena w zbiorach naszej biblioteki – zestawienie bibliograficzne

O twórczości Romana Ingardena w Internecie

Strona internetowa Centrum Badań Filozoficznych im. Romana Ingardena http://www.roman-ingarden.phils.uj.edu.pl/roman_ingarden.php

Roman Ingarden w serwisie Culture.pl https://culture.pl/pl/tworca/roman-witold-ingarden

 1. Antropologiczny aspekt kontrowersji wokół idealizmu transcendentalnego Edmunda Husserla: Roman Ingarden, Józef Tischner / Krzysztof Serafin // Perspectiva. – R. 10 (2011), nr 1, s. 181-208 [online] http://perspectiva.pl/pdf/p18/11Serafin.pdf
 2. Budowa formalna idei w ontologii Romana Ingardena / Piotr Żuchowski // Filozofia Nauki. – R. 12 (2004), nr 1, s. 109-118 [online] https://www.fn.uw.edu.pl/index.php/fn/article/view/388/285
 3. Czy Roman Ingarden był fenomenologiem? / Andrzej Półtawski // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. – T. 22 (2009), s. 5-11 [online] http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/4619/1.%20Andrzej%20P%c3%b3%c5%82tawski%2c%20Czy%20Roman%20Ingarden%20by%c5%82%20fenomenologiem%2c%20s.%205%20-%2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 4. Edyta Stein i Roman Ingarden – koncepcje człowieka / Władysław Stróżewski // Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein. – Nr 11 (2014), 17-27 [online] https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cbes/article/view/4424/4667
 5. Fenomenologiczna teoria pytań Romana Ingardena / Rafał Śpiewak // Studia Philosophiae Christianae. – T. 37 (2001), nr 2, 102-118 [online] http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Philosophiae_Christianae/Studia_Philosophiae_Christianae-r2001-t37-n2/Studia_Philosophiae_Christianae-r2001-t37-n2-s102-118/Studia_Philosophiae_Christianae-r2001-t37-n2-s102-118.pdf
 6. Filozofia czasu Romana Ingardena : wobec sporów o zmienność świata / Filip Kobiela. – Kraków : Universitas, 2011 [online] http://m.publio.pl/files/samples/6c/dd/a6/60652/Filozofia_czasu_Romana_Ingardena_wobec_sporow_o_zmiennosc_swiata_demo.pdf
 7. Fragmenty ontologii Ingardena : o miejscach niedookreślenia przedmiotu czysto intencjonalnego / Piotr Błaszczyk // Filozofia Nauki. – 2009, nr 4, s. 71-93 [online] http://www.eudoxos.pl/wp-content/uploads/2016/12/O_miejscach_niedookreslenia.pdf
 8. Granice poznania dzieła malarskiego jako dzieła „sztuki” pradziejowej : na kanwie rozważań Romana Ingardena / Danuta Minta-Tworzowska // Folia Praehistorica Posnaniensia. – 20 (2015), s. 339-356 [online] https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/3788/3824
 9. Ingarden, czyli świadomość niedofenomenologizowana / Krzysztof Okopień // Teksty. – 1979, nr 1, s. 85-102 [online] http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1979-t-n1_(43)/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1979-t-n1_(43)-s85-102/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1979-t-n1_(43)-s85-102.pdf
 10. Ingarden ponowoczesny? / Zofia Mitosek // Teksty Drugie. – 1999, nr 6, s. 83-90 [online] https://rcin.org.pl/Content/59487/WA248_71725_P-I-2524_mitosek-ingarden_o.pdf
 11. Ingardenowskie obcowanie z dziełem malarskim / Magdalena Maria Jaroń // Fenomenologia. – Nr 15 (2017), s. 137-156 [online] https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/53332268/09-Fenomenologia-15_1.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DIngardenowskie_obcowanie_z_dzielem_malar.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20200201%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200201T093741Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=f1d072cc89c60a098d2d0cca43018e16856b0eaca9aa002e165150e90d10addb
 12. Jak istnieje przedmiot, którego nie ma? : (wiersz Zbigniewa Herberta „Studium przedmiotu” w świetle fenomenologii Romana Ingardena) / Halina Kozdęba-Murray // Prace Naukowe AJD w Częstochowie. Filozofia. – Z. 12 (2015), s. 201-217 [online] http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/Content/3443/14.pdf
 13. Koncepcja odbiorcy sztuki w estetyce Romana Ingardena / Przemysław Suchodolski // Sofia. – T. 16 (2016), s. 177-191 [online] http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-ea4f5cf7-e53d-4291-be81-254dc2b90f35/c/177_191_Suchodolski_Sofia_vol_16.pdf
 14. Koncepcja warstwowości dzieła literackiego Romana Ingardena ujęta w perspektywie ontologii egzystencjalnej i jej konsekwencja / Beata Garlej // Estetyka i Krytyka. – 2014, nr 2, s. 111-128 [online] https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/6242/Beata_Garlej.pdf;sequence=1
 15. Książeczka o człowieku / Roman Ingarden. – Kraków, 1973 [online] http://katedra.uksw.edu.pl/dydaktyka/cwiczenia/roman_ingarden.pdf
 16. Metodologia konceptualizacji przedmiotów dla systemów z bazą wiedzy na podstawie ontologii formalnej Romana Ingardena / Jan Andreasik // Barometr Regionalny. – 2010, nr 2, s. 7-17 [online] http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br20_1andreasik.pdf
 17. O ontologii procesu Romana Ingardena / Mariusz Kaniewski // Filo-Sofija. – 2009, nr 1, s. 145-153 [online] http://filo-sofija.pl/index.php/czasopismo/article/view/466/455
 18. O zapatrywaniach Romana Ingardena na jakości metafizyczne oraz na sposób ich objawiania się w dziele literackim / Leszek Jazownik // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – T. 9 (2007), s. 301-315 [online] http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica-r2007-t9/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica-r2007-t9-s301-315/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica-r2007-t9-s301-315.pdf
 19. Pewne główne rysy ontologii Ingardena / Edward Świderski // Studia Philosophiae Christianae. – T. 14 (1978), nr 1, s. 89-108 [online] http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Philosophiae_Christianae/Studia_Philosophiae_Christianae-r1978-t14-n1/Studia_Philosophiae_Christianae-r1978-t14-n1-s89-108/Studia_Philosophiae_Christianae-r1978-t14-n1-s89-108.pdf
 20. Pierwiastek historyczny w literaturoznawczych koncepcjach Romana Ingardena / Rolf Fieguth // Teksty. – 1978, nr 1, s. 37-62 [online] http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1978-t-n1_(37)/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1978-t-n1_(37)-s37-62/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1978-t-n1_(37)-s37-62.pdf
 21. Problem dzieła muzycznego w myśli estetycznej Romana Ingardena / Magdalena Krasińska // Filo-Sofija. – 2013, nr 1, s. 101-117 [online] http://filo-sofija.pl/index.php/czasopismo/article/view/547/534
 22. Romana Ingardena filozofia moralności / Maria Gołaszewska // Etyka. – T. 9 (1971), s. 113-144 [online] https://etyka.uw.edu.pl/index.php/etyka/article/view/250/212
 23. Romana Ingardena teoria obrazu : (w świetle analizy przypadków granicznych) / Andrzej Wołosewicz // Sztuka i Filozofia. – T. 7 (1993), s. 161-169 [online] http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Sztuka_i_Filozofia/Sztuka_i_Filozofia-r1993-t7/Sztuka_i_Filozofia-r1993-t7-s161-169/Sztuka_i_Filozofia-r1993-t7-s161-169.pdf
 24. Struktura konkretności i miejsca niedookreślenia u Ingardena / Leszek Brogowski // Teksty Drugie. – 1993, nr 3, s. 63-80 [online] https://rcin.org.pl/Content/70294/WA248_72922_P-I-2524_brogowski-struktura_o.pdf
 25. Status poznawczy wypowiedzi literackiej a ocena dzieła w ujęciu Romana Ingardena // Maria Ordyńska // Sztuka i Filozofia. – T. 7 (1993), s. 171-184 [online] http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Sztuka_i_Filozofia/Sztuka_i_Filozofia-r1993-t7/Sztuka_i_Filozofia-r1993-t7-s171-184/Sztuka_i_Filozofia-r1993-t7-s171-184.pdf
 26. Świadomość a działanie w filozofii Ingardena / Andrzej Półtawski // Studia Philosophiae Christianae. T 11 (1975), z. 2, s. 131-151 [online] http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Philosophiae_Christianae/Studia_Philosophiae_Christianae-r1975-t11-n2/Studia_Philosophiae_Christianae-r1975-t11-n2-s131-151/Studia_Philosophiae_Christianae-r1975-t11-n2-s131-151.pdf
 27. Teoria intencjonalności Romana Ingardena / Arkadiusz Chrudzimski // Edukacja Filozoficzna. – Nr 25 (1998), s. 249-262 [online] http://www.roman-ingarden.phils.uj.edu.pl/pliki/arkadiusz_chrudzimski_brentano_husserl_ingarden.pdf
 28. Wartości a ontologia Ingardena / Andrzej Półtawski // Sztuka i Filozofia. – T. 8 (1994), s. 5-18 [online] http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Sztuka_i_Filozofia/Sztuka_i_Filozofia-r1994-t8/Sztuka_i_Filozofia-r1994-t8-s5-18/Sztuka_i_Filozofia-r1994-t8-s5-18.pdf
 29. Wartości estetyczne a wartości moralne w filozofii Romana Ingardena / Janina Makota // Etyka. – T. 22 (1986), s. 183-194 [online] https://etyka.uw.edu.pl/index.php/etyka/article/view/323/285
 30. Z ontologii gry w szachy : uwagi na kanwie rozważań Romana Ingardena / Filip Kobiela // Kwartalnik Filozoficzny. – T. 43 (2015), z. 1, s. 61-78 [online] http://www.pau.krakow.pl/KwartalnikFilozoficzny/KF_XLIII_2015_z1_05.pdf
 31. Zagadnienie Boga w “Sporze o istnienie świata” Romana Ingardena / Karol Tarnowski [online] http://bc.upjp2.edu.pl/Content/2428/tarnowski3.pdf