Sieć współpracy i samokształcenia „Biblioterapia w kształtowaniu postaw oraz wartości dzieci i młodzieży”

Spotkanie organizacyjno-szkoleniowe – 10 marca 2017 roku

W roku szkolnym 2016/2017 jednym z głównych kierunków polityki oświatowej ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jest „Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości”. W odpowiedzi na potrzeby nauczycieli, pracownicy Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Katarzyna Kucharzewska, Marta Małek zorganizowali sieć współpracy i samokształceniaBiblioterapia w kształtowaniu postaw oraz wartości dzieci i młodzieży”.

Uczestnikami sieci są nauczyciele bibliotekarze, pedagodzy oraz nauczyciele różnego typu szkół i placówek Częstochowy oraz regionu. Głównym celem pracy sieci jest współpraca i samokształcenie w zastosowaniu biblioterapii jako metody w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży, wychowanie uczniów do wartości moralnych w szkole.

Pierwsze spotkanie organizacyjno-szkoleniowe odbyło się 10 marca 2017 r., podczas którego zostały omówione sprawy organizacyjne. Nauczyciele wyznaczyli cele pracy sieci oraz podpisali kontrakt. Zostały omówione także zadania, które będą obowiązywały uczestników sieci współpracy i samokształcenia.

W trakcie warsztatów nt. „Rola nauczyciela w kształtowaniu postaw i wartości wśród uczniów” nauczyciele poznali główne założenia i cele edukacji międzykulturowej. Dowiedzieli się również jaka jest rola nauczyciela w kształtowaniu kompetencji międzykulturowych i postaw antydyskryminacyjnych u uczniów. Uczestnicy warsztatów brali udział w ćwiczeniach służących rozwijaniu u uczniów empatii, zrozumienia, umiejętności obserwowania i porozumiewania się. Prowadząca Marta Małek przekazała także materiały edukacyjne oraz linki do stron internetowych pomocnych we wdrażaniu ww. treści.

W drugiej części Katarzyna Kucharzewska przedstawiła zagadnienie biblioterapii „Biblioterapia w pracy nauczyciela”, rodzaje biblioterapii, techniki oraz narzędzia biblioterapeutyczne. Podczas szkolenia nauczyciele bibliotekarze poznali podstawowe pojęcia biblioterapeutyczne, zasady tworzenia scenariusza, metodykę prowadzenia zajęć biblioterapeutycznych, a także podstawowy warsztat biblioterapeuty. Nauczyciele poznali bogatą literaturę terapeutyczną, wychowawczą i profilaktyczną dostępną w zbiorach Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie. Prowadzące zaprezentowały biuletyn informacyjny „Biblioterapeuta” – kwartalnik, który jest wydawany przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne we Wrocławiu.

Koordynatorzy sieci: Katarzyna Kucharzewska, Marta Małek

Czas trwania sieci: marzec 2017 r. – maj 2017 r.

Katarzyna Kucharzewska
Zdjęcia: Katarzyna Kucharzewska, Marta Małek
galeria


Drugie spotkanie sieci współpracy i samokształcenia – 28 kwietnia 2017 roku – warsztaty biblioterapeutyczne

Dnia 28 kwietnia 2017 r. odbyło się drugie spotkanie sieci nt. „Podróż ku wartościom – warsztaty biblioterapeutyczne”.

Prowadząca przedstawiła  przydatne materiały oraz wykaz nowej na rynku wydawniczym literatury biblioterapeutycznej. Informacje te pozyskała w czasie szkolenia z biblioterapii w Warszawie.  Przedstawiła różnorodne metody pracy z uczniem, także  o specjalnych potrzebach edukacyjnych i czytelniczych.

Następnie odbyły się warsztaty biblioterapeutyczne nt. „Podróż ku wartościom”. Prowadząca omówiła narzędzia i techniki biblioterapeutyczne do zastosowania w pracy z dziećmi i młodzieżą. Uczestniczki wspólnie opracowały scenariusz zajęć biblioterapeutycznych: „Co jest najważniejsze w życiu? – o wartościach”.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Kucharzewska
galeria


Podsumowanie i ewaluacja sieci współpracy i samokształcenia – 19 maja 2017 roku

19 maja 2017 r. odbyło się ostatnie, podsumowujące spotkanie uczestników sieci współpracy i samokształcenia nt. „Wychowanie do wartości w nowej podstawie programowej”.

W pierwszej części szkolenia Pani Urszula Mielczarek – nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Częstochowie wygłosiła prelekcję nt. „Wychowanie do wartości  – kształtowanie postaw prospołecznych w kontekście zmian programowych”.  Prowadząca przedstawiła zadania szkoły w sprawie wychowania do wartości, omówiła jakie są rodzaje wartości, dekalog wychowawcy oraz wyjaśniła co to jest wychowanie integralne.

Następnie  prowadzące przedstawiły ćwiczenia, materiały edukacyjne oraz portale internetowe pomagające w kształtowaniu prawidłowych postaw i wartości, które uczestniczki sieci mogą wykorzystać na zajęciach biblioterapeutycznych czy wychowawczych w szkole.

Kolejnym punktem było seminarium wymiany doświadczeń. Nauczyciele przedstawili swoje propozycje książek biblioterapeutycznych, które wykorzystują w pracy nauczyciela oraz inne działania w zakresie biblioterapii w swoich placówkach. Następnie uczestnicy sieci przedstawili efekty swoich prac pisemnych: wykaz literatury biblioterapeutycznej oraz przydatne strony edukacyjnych dotyczące tematu sieci.

W kolejnej części koordynatorzy sieci omówili realizację celów zaplanowanych podczas pierwszego szkolenia, podsumowali wszystkie spotkania sieci, wskazali jej mocne strony oraz omówili wyniki ankiety ewaluacyjnej.

Na zakończenie spotkania nauczyciele bibliotekarze sprecyzowali zakresy tematyczne sieci współpracy oraz czasu jej trwania, w których chcieliby pracować w przyszłym roku szkolnym. Następnie uczestniczki otrzymały końcowe zaświadczenia pracy sieci współpracy i samokształcenia.

Tekst: Katarzyna Kucharzewska
Zdjęcia: Katarzyna Kucharzewska, Marta Małek
galeria