SZKOLNICTWO WYŻSZE

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego : Dz. U. z 2020 r. poz. 689
  Dz.U. 2020 poz. 689
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta : Dz. U. z 2020 r. poz. 554
  Dz.U. 2020 poz. 554
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta : Dz. U. z 2020 r. poz. 418
  Dz.U. 2020 poz. 418
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dla uczelni środków finansowych na świadczenia dla studentów oraz na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej : Dz. U. z 2020 r. poz. 330
  Dz.U. 2020 poz. 330
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wykazu wspólnych testów wraz z przyporządkowanymi im polskimi kwalifikacjami : Dz. U. z 2020 r. poz. 216
  Dz.U. 2020 poz. 216
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych : Dz. U. z 2020 r. poz. 114
  D20200114.pdf
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce : Dz. U. z 2020 r. poz. 85
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych Dz.U. 2019 poz. 2540
  D20192540.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura Narodowego Centrum Nauki : Dz. U. z 2020 r. poz. 112
  D20200112.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju : Dz. U. z 2019 r. poz. 2454
  Dz.U. 2019 poz. 2454
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2019 r. w sprawie trybu pracy Kolegium Doradców i wysokości wynagrodzenia jego członków : Dz. U. z 2019 r. poz. 1859
  Dz.U. 2019 poz. 1859
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki : Dz. U. z 2019 r. poz. 2211
  Dz.U. 2019 poz. 2211
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki : Dz. U. 2018 r. poz. 2405
  Dz.U. 2018 poz. 2405
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla nauczycieli akademickich : Dz. U. z 2020 r. poz. 587
  Dz.U. 2020 poz. 587
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw wewnętrznych dla nauczycieli akademickich : Dz. U. z 2020 r. poz. 549
  Dz.U. 2020 poz. 549
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki : Dz. U. z 2020 r. poz. 429
  Dz.U. 2020 poz. 429
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw zdrowia dla nauczycieli akademickich : Dz. U. z 2019 r. poz. 1150
  Dz.U. 2019 poz. 1150
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw wewnętrznych dla nauczycieli akademickich : Dz. U. z 2019 r. poz. 302
  Dz.U. 2019 poz. 302
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki : Dz. U. z 2019 r. poz. 182
  Dz.U. 2019 poz. 182
 • Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie statutu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju : Dz. U. z 2020 r. poz. 201
  D20200201.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie włączenia Instytutu Morskiego w Gdańsku do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni : Dz. U. z 2019 r. poz. 1657
  Dz.U. 2019 poz. 1657
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz : Dz. U. z 2019 r. poz. 2442
  D20192442.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 października 2019 r. w sprawie trybu łączenia, podziału i likwidacji instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz : Dz. U. z 2019 r. poz. 1911
  Dz.U. 2019 poz. 1911
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2019 r. w sprawie dotacji celowych przyznawanych instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz : Dz. U. z 2019 r. poz. 1761
  Dz.U. 2019 poz. 1761
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie statutu Centrum Łukasiewicz : Dz. U. z 2019 r. poz. 592
  D20190592.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wykazu stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy Centrum Łukasiewicz i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, oraz kwalifikacji wymaganych do ich zajmowania : Dz. U. z 2019 r. poz. 591
  D20190591.pdf
 • Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego : Dz. U. z 2018 r. poz. 1386
  D20181386.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową : Dz. U. z 2019 r. poz. 1949
  Dz.U. 2019 poz. 1949
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni publicznej : Dz. U. z 2018 r. poz. 63
  D20180063.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę: Dz.U. 2018 poz. 166
  D20180166.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych : Dz. U. z 2018 r. poz. 1066
  D20181066.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania : Dz. U. z 2019 r. poz. 893
  D20190893.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych : Dz. U. z 2019 r. poz. 1838
  Dz.U. 2019 poz. 1838
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych : Dz. U. 2018 r. poz. 2508
  Dz.U. 2018 poz. 2508
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową : Dz. U. z 2019 r. poz. 533
  D20190533.pdf
 • Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” : Dz. U. z 2020 r. poz. 94
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” : Dz. U. 2018 r.  poz. 2198
  Dz.U. 2018 poz. 2198
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” : Dz. U. z 2019 r. poz. 1188
  Dz.U. 2019 poz. 1188
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” : Dz. U. 2018 r. poz. 1832
  Dz.U. 2018 poz. 1832
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programów lub przedsięwzięć : Dz. U. 2018 r. poz. 436
  D20180436.pdf
 • Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru związków uczelni publicznych : Dz. U. z 2018 r. poz. 308
  D20180308.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” : Dz. U. 2018 r. poz. 569
  D20180569.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców : Dz. U. z 2019 r. poz. 2297
  D20192297.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców : Dz. U. z 2019 r. poz. 658
  D20190658.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuacji przez niego studiów : Dz. U. z 2018 r. poz. 1116
  D20181116.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych : Dz. U. z 2018 r. poz. 1125
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia lub kształcenie w szkole doktorskiej o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne lub kształcenie w szkole doktorskiej lub o kontynuacji przez niego studiów stacjonarnych lub kształcenia w szkole doktorskiej : Dz. U. z 2019 r. poz. 1847
  Dz.U. 2019 poz. 1847
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia lub kształcenie w szkole doktorskiej o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne lub kształcenie w szkole doktorskiej lub o kontynuacji przez niego studiów stacjonarnych lub kształcenia w szkole doktorskiej : Dz. U. 2018 r. poz. 1835
  Dz.U. 2018 poz. 1835
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie stypendiów dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania : Dz.U. z 2018 r. poz. 733
  D20180733.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach : Dz.U. z 2018 r. poz. 775
  D20180775.pdf
 • Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach : Dz. U. z 2019 r. poz. 1019
  Dz.U. 2019 poz. 1019
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie : Dz.U. z 2018 r. poz. 922
  D20180922.pdf
 • Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie : Dz. U. z 2018 r. poz. 1397
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia : Dz. U. 2018 r.  poz. 1843
  Dz.U. 2018 poz. 1843
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie sposobu podziału dla uczelni środków finansowych na świadczenia dla studentów oraz na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej : Dz. U. 2018 r. poz. 1850
  Dz.U. 2018 poz. 1850
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów : Dz. U. z 2020 r. poz. 420
  Dz.U. 2020 poz. 420
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów : Dz. U. z 2019 r. poz. 1498
  Dz.U. 2019 poz. 1498
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów : Dz. U. z 2019 r. poz. 787
  D20190787.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów : Dz. U. 2018 r. poz. 1861
  Dz.U. 2018 poz. 1861
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej : Dz. U. 2018 r. poz. 1787
  Dz.U. 2018 poz. 1787
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów: Dz.U. 2018 poz. 229
  Dz.U. 2018 poz. 229
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie : Dz. U. 2018 r. poz. 1881
  Dz.U. 2018 poz. 1881
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach studentów, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia : Dz. U. z 2018 r. poz. 1882
  Dz.U. 2018 poz. 1882
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Dz. U. 2018 r. poz. 1997
  Dz.U. 2018 poz. 1997
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Dz. U. z 2019 r. poz. 515
  D20190515.pdf
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Dz. U. z 2020 r. poz. 724
  Dz.U. 2020 poz. 724
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Dz. U. z 2019 r. poz. 2255
  D20192255.pdf
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Dz. U. 2018 r. poz. 1998
  Dz.U. 2018 poz. 1998
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Dz. U. z 2019 r. poz. 715
  D20190715.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych : Dz. U. 2018 r. poz. 1818
  Dz.U. 2018 poz. 1818
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego : Dz. U. 2018 r. poz. 1791
  Dz.U. 2018 poz. 1791
 • Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych : Dz. U. z 2020 r. poz. 349
  Dz.U. 2020 poz. 349
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych : Dz. U. z 2019 r. poz. 2341
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych : Dz. U. 2018 r. poz. 2152
  Dz.U. 2018 poz. 2152
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych : Dz. U. z 2019 r. poz. 335
  Dz.U. 2019 poz. 335
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji : Dz. U. 2018 r. poz. 2218
  Dz.U. 2018 poz. 2218
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statutu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju : Dz. U. 2018 r. poz. 2293
  Dz.U. 2018 poz. 2293
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie niezbędnych elementów rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju : Dz. U. z 2019 r. poz. 386
  Dz.U. 2019 poz. 386
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie wpisywania infrastruktury na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej oraz sposobu jej przeglądu : Dz. U. z 2019 r. poz. 661
  D20190661.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich : Dz. U. 2018 r. poz. 2468
  Dz.U. 2018 poz. 2468
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie nagród Ministra Obrony Narodowej dla nauczycieli akademickich uczelni wojskowych : Dz. U. z 2019 r. 2185
  D20192185.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie współczynników kosztochłonności : Dz. U. 2019 r. poz. 202
  Dz.U. 2019 poz. 202
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej : Dz. U. z 2019 r. poz. 392
  Dz.U. 2019 poz. 392
 • Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa : Dz.U. z 2018 r. poz. 345
  D20180345.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego : Dz. U. z 2020 r. poz. 581
  Dz.U. 2020 poz. 581
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego : Dz. U. z 2019 r. poz. 1573
  Dz.U. 2019 poz. 1573
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta : Dz. U. z 2019 r. poz. 1359
  Dz.U. 2019 poz. 1359
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza weterynarii : Dz. U. z 2019 r. poz. 1364
  Dz.U. 2019 poz. 1364
 • 8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela : Dz. U. z 2020 r. poz. 726
  Dz.U. 2020 poz. 726
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela : Dz. U. z 2019 r. poz. 1450
  Dz.U. 2019 poz. 1450
 • Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania decyzji dotyczącej zwiększenia ogólnej liczby osób, które uczelnia publiczna może przyjąć na studia stacjonarne na dany rok akademicki, powyżej 2% liczby studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki : Dz.U. z 2018 r. poz. 298
  D20180298.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia : Dz. U. 2018 r. poz. 2090
  Dz.U. 2018 poz. 2090
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on : Dz. U. z 2019 r. poz. 496
  D20190496.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych : Dz. U. z 2019 r. poz. 1560
  Dz.U. 2019 poz. 1560
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów : Dz. U. z 2019 r. poz. 1600
  Dz.U. 2019 poz. 1600