Wspomaganie szkół i placówek w zakresie stosowania TIK – wykorzystanie technologii i otwartych zasobów w procesie edukacyjnym

IMG_7087

Zgodnie z zapisami Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 369) jednym z głównych zadań bibliotek pedagogicznych jest organizowanie i prowadzenie wspomagania: a) szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej, b) bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną (ust. 2 pkt 2). Wspomaganie to polega m.in. na: Organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą, w szczególności przez wymianę doświadczeń w celu doskonalenia swojej pracy (ust. 4 pkt 2).

W roku szkolnym 2013/2014, z inicjatywy nauczycieli bibliotekarzy Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie – Agaty Arkabus i Anny Płusa oraz Serwisu E-pedagogiczna SBP, została zorganizowana i poprowadzona ogólnopolska sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych Wspomaganie szkół i placówek w zakresie stosowania TIK – wykorzystanie technologii i otwartych zasobów w procesie edukacyjnym. Prace sieci trwały w okresie od 1 grudnia 2014 r. do 29 maja 2015 r.

W sieci współpracy i samokształcenia swoje umiejętności z zakresu zagadnień technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz otwartych zasobów edukacyjnych w roku szkolnym 2013/2014 doskonaliło 35 nauczycieli bibliotekarzy całej Polski. Ich pracę koordynowali nauczyciele bibliotekarze Agata Arkabus i Anna Płusa. Koordynatorów oraz ekspertów wspierali swoją merytoryczną i organizacyjną pozostali członkowie zespołu redakcyjnego: pracownicy Biblioteki Pedagogicznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu oraz Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Najważniejsze cele prac sieci:

– Nauczyciele bibliotekarze wykorzystują warsztat informacyjno-edukacyjny jako wsparcie dydaktyczne dla innych nauczycieli.

– Nauczyciele bibliotekarze poznali formy i sposoby wykorzystania otwartych zasobów edukacyjnych w procesie dydaktycznym.

– Nauczyciele bibliotekarze znają zagadnienia mobilnej edukacji  oraz stosują w pracy dydaktycznej narzędzia TIK.

Działania podejmowane w ramach sieci związane z realizacją celów miały dwojaki charakter. Zgodnie z założeniami, że sieć miała być formą współpracy dającą możliwość wymiany doświadczeń, analizy dobrych praktyk, tworzenia innowacyjnych rozwiązań albo poszerzania kompetencji w trakcie regularnych spotkań oraz przez platformę internetową, jej działania organizowane były formach spotkań stacjonarnych oraz na Dysku Google. Spotkania stacjonarne przybrały formę m.in. warsztatów z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

 

Uczestnicy głównie pracowali w tzw. chmurze, która umożliwiła bibliotekarzom łatwy dostęp do materiałów samokształceniowych oraz możliwość upowszechniania wypracowanych materiałów, pomysłów i przykładów wdrożenia wypracowanych rozwiązań.  Dysk Google wspierał również prace organizacyjne koordynatorów sieci. Doskonale sprawdzał się w koordynowaniu pracy uczestników np.: poprzez zamieszczanie harmonogramu i planowanie, informowanie o terminach spotkań czy wygodny kontakt mailowy. Platforma udostępniała również narzędzie do tworzenia dokumentów, prezentacji i ankiet oraz panel dyskusyjny i pracę w grupach.

Formami realizacji celów pracy sieci były:

  • spotkania stacjonarne – warsztaty prowadzone przez członków Serwisu E-pedagogiczna SBP
  • działania samodzielne na Dysku Google (np. tworzenie dokumentów w Google Docs).
  • działania wspólne na Dysku Google (np. czat, grupa dyskusyjna, prezentacja).
  • wideokonferencje, prowadzone przez ekspertów.

W czasie okresu funkcjonowania sieci współpracy i samokształcenia wszelkie jej działania były promowane w środowisku regionalnym oraz ogólnopolskim. Na stronie internetowej Serwisu E-pedagogiczna SBP powstała zakładka Sieci współpracy i samokształcenia, w której systematycznie publikowane były sprawozdania z działalności sieci. Aktualne informacje o pracach sieci były zamieszczane na Fan Pagu serwisu E-pedagogiczna SBP oraz PBP RODN „WOM” w Częstochowie. Podczas III Ogólnopolskiego Forum Bibliotek Pedagogicznych – Nauczyciel w bibliotece pedagogicznej – klient wyróżniony (Kraków, 18-19 czerwca 2015 r.), Agata Arkabus i Anna Płusa wystąpiły z referatem Działania serwisu E-pedagogiczna SBP na rzecz wspomagania szkół i bibliotek, w który przedstawiły działalność sieci, jej założenia i cele.

Materiał filmowy

Agata Arkabus, Anna Płusa