Biblioterapia w profilaktyce agresji i przemocy w szkole


Sieć Biblioterapia w profilaktyce agresji i przemocy w szkole skupia nauczycieli bibliotekarzy Częstochowy i regionu, której celem jest współpraca i samokształcenie w zastosowaniu biblioterapii jako metody przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole.
Nauczyciele poznają teksty terapeutyczne, które można wykorzystywać w procesie edukacyjnym i wychowawczym. Uczestnicy zostaną zapoznani z formami i metodami pracy biblioterapeutycznej do zastosowania w praktyce szkolnej. Zajęcia będą odbywać się metodami warsztatowymi. Nauczyciele wypracują własne materiały do zastosowania w pracy z uczniem.

Koordynatorzy sieci: Katarzyna Kucharzewska, Agnieszka Chmielewska.

Czas trwania: 24.02–30.04.2015 r.


SPOTKANIE ORGANIZACYJNO-SZKOLENIOWE SIECI
BIBLIOTERAPIA W PROFILAKTYCE AGRESJI I PRZEMOCY W SZKOLE

W dniu 24 lutego 2015 roku odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjno-szkoleniowe sieci współpracy i samokształcenia Biblioterapia w profilaktyce agresji i przemocy w szkole. Uczestnikami sieci są nauczyciele bibliotekarze różnego typu szkół z Częstochowy i regionu. Głównym celem pracy sieci jest współpraca i samokształcenie w zastosowaniu biblioterapii jako metody przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole.

Uczestnicy spotkania wypracowali plan pracy sieci oraz kontrakt; ustali również zasady komunikacji między spotkaniami stacjonarnymi. Zostały omówione także zadania, które będą obowiązywały uczestników sieci współpracy.
Podczas szkolenia nauczyciele bibliotekarze poznali podstawowe pojęcia biblioterapeutyczne, zasady tworzenia scenariusza, metodykę prowadzenia zajęć biblioterapeutycznych, a także podstawowy warsztat biblioterapeuty.

W drugiej części zajęć bibliotekarze uczestniczyli w warsztatach biblioterapeutycznych nt. Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole. Zajęcia odbywały się na podstawie tekstu terapeutycznego Doris Brett pt. Opowiadanie o Ani. Uczestniczyli w przykładowych zabawach przeciwko agresji i przemocy, które można wykorzystać podczas zajęć z uczniami oraz poznali przydatną w tych zajęciach literaturę.

Katarzyna Kucharzewska
Zdjęcia: Agnieszka Chmielewska
Katarzyna Kucharzewska


LEKCJA OTWARTA DLA UCZESTNIKÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
BIBLIOTERAPIA W PROFILAKTYCE AGRESJI I PRZEMOCY W SZKOLE

31 marca 2015 r. odbyło się drugie spotkanie uczestników sieci współpracy i samokształcenia „Biblioterapia w profilaktyce agresji i przemocy w szkole”. Zajęcia odbyły się w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Podczas spotkania nauczyciele bibliotekarze obserwowali praktyczne zastosowanie metod i form pacy biblioterapeutycznej w trakcie lekcji otwartej.

Lekcja nt. „Bądź asertywny! – przeciwdziałaj agresji i przemocy” z wykorzystaniem fragmentu książki Edmunda Niziurskiego pt. „Niewiarygodne przygody Marka Piegusa”, została przeprowadzona dla uczniów klasy IV Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza nr 14 w Częstochowie. Uczniowie dowiedzieli się na czym polega postawa asertywności. Zajęcia biblioterapeutyczne dotyczyły przeciwdziałania zjawiskowi agresji i przemocy w szkole. Prowadzące zajęcia omówiły cechy postawy agresywnej, uległej i asertywnej. Grupa uczniów brała udział w scenkach dramowych, a na zakończenie zajęć powstał Kodeks asertywności.

Po zajęciach odbyło się spotkanie z nauczycielami uczestniczącymi w pracach sieci współpracy i samokształcenia. Wspólnie z prowadzącymi omówiony został przebieg lekcji, tematyka zajęć oraz zastosowane metody i formy pracy biblioterapeutycznej.

Katarzyna Kucharzewska

Zdjęcia: Marta Furmańska
Katarzyna Kucharzewska

      

 

 

 


 

PODSUMOWANIE I EWALUACJA SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
BIBLIOTERAPIA W PROFILAKTYCE AGRESJI I PRZEMOCY W SZKOLE

15 maja 2015 r. odbyło się ostatnie, podsumowujące spotkanie uczestników sieci współpracy i samokształcenia „Biblioterapia w profilaktyce agresji i przemocy w szkole”. Koordynatorzy sieci omówili realizację celów zaplanowanych podczas pierwszego szkolenia. Przedstawili również formy promocji działalności sieci na stronie internetowej Biblioteki.Prowadzące omówiły wyniki ankiety ewaluacyjnej. Uczestniczki wyraziły w niej chęć kontynuacji sieci z biblioterapii w przyszłym roku szkolnym, wskazały także zagadnienia biblioterapii, których mogłaby dotyczyć kolejna sieć współpracy. Dużym plusem tej sieci było to, iż uczestnicy komunikowali się za pomocą stworzonego na ten cel, adresu e-mailowego. W ten sposób przepływ informacji był płynny, na dysku zamieszczane były także potrzebne nauczycielom materiały.

W czasie spotkania wskazane zostały mocne strony sieci oraz przedstawione zostały poszczególne etapy pracy. Nauczyciele bibliotekarze przedstawili także konspekty zajęć nt. przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole oraz wykazy przydatnej literatury i materiałów edukacyjnych znalezionych w Internecie. Uczestniczki wyraziły chęć podzielenia się swoimi wypracowanymi materiałami, które będą zamieszczone w zakładce Biblioterapia na stronie internetowej Biblioteki. Zostały również przedstawione materiały biblioterapeutyczne przydatne do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Na zakończenie spotkania nauczyciele bibliotekarze sprecyzowali zakresy tematyczne sieci współpracy oraz czasu jej trwania, w których chcieliby pracować w przyszłym roku szkolnym.

Katarzyna Kucharzewska

Zdjęcia: Agnieszka Chmielewska,
Katarzyna Kucharzewska

8 5 3 2 1