Zaproszenie do udziału w projekcie grantowym ORE

REKRUTACJA ROZPOCZĘTA!!!

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Częstochowie przystąpiła do projektu grantowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.
Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. Wychodzimy z założenia, że edukacja zdalna powinna stać się jedną ze standardowych form pracy, stosowaną nie tylko ze względu na stan epidemii, ale także w innych sytuacjach, gdy kontakt uczeń – nauczyciel jest utrudniony lub niemożliwy.
Uczestnikami projektu mogą być nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli.

Udział w projekcie jest bezpłatny i obejmuje szkolenie z zakresu 5 modułów tematycznych:

I. Metodyka edukacji zdalnej (5 godzin dydaktycznych).
Treści modułu:
1. Lekcja stacjonarna a zdalna – rola i zadania nauczyciela, efekty uczenia się w edukacji zdalnej.
2. Rodzaje zajęć w zdalnej edukacji szkolnej.
3. Metody dydaktyczne w edukacji zdalnej, w tym metody budujące wiedzę, metody rozwijające umiejętności, metody aktywizujące uczniów i umożliwiające pracę/uczenie się w zespołach.
4. Metoda projektów w nauczaniu zdalnym.
5. Planowanie toku lekcji edukacji zdalnej – krok po kroku.
6. Specyfika przedmiotowa edukacji zdalnej.
7. Specyfika metodyki edukacji zdalnej w pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

II. Zintegrowana Platforma Edukacyjna (5 godzin dydaktycznych).
Treści modułu:
1. Panel użytkownika – informacje ogólne.
2. Komponowanie własnego materiału z wykorzystaniem teczki i w kreatorze.
3. Tworzenie ścieżek nauki.
4. Udostępnianie zadań wygenerowanych w kreatorze i ich sprawdzanie.
5. Wykorzystanie panelu administracyjnego do tworzenia zaawansowanych materiałów (kursy, ankiety) oraz przeglądania raportów.

III. Narzędzia edukacji zdalnej (4 godziny dydaktyczne).
Treści modułu:
1. Przegląd wybranych narzędzi do zdalnego nauczania, w tym ZPE, Microsoft Teams, Zoom, Google Meet.
2. Dobór narzędzi z uwzględnieniem m.in. etapu rozwoju ucznia, celów edukacyjnych, specyfiki przedmiotowej.

IV. Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych (3 godziny dydaktyczne).
Treści modułu:
1. Zasady netykiety.
2. Efektywne wyszukiwanie informacji – tworzenie zapytań, specjalistyczne wyszukiwarki.
3. Tworzenie oraz dobór multimedialnych zasobów dydaktycznych z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego.
4. E-zasoby – przegląd rekomendowanych platform i serwisów edukacyjnych, zawierających zasoby edukacyjne oraz narzędzia do samodzielnego tworzenia materiałów edukacyjnych.

V. Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej (2 godziny dydaktyczne).
Treści modułu:
1. Krytyczne podejście do informacji w sieci.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego – aspekt technologiczny.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa – organizacja zajęć.
4. Bezpieczeństwo danych osobowych w kontekście nauczania zdalnego
5. Zjawisko „rajdów na e-lekcje” – jak się zabezpieczyć, jak sobie radzić, gdzie zgłosić.
6. Bezpieczne korzystanie z internetu przez dzieci i młodzież – rola rodziców/opiekunów w organizacji nauki zdalnej.

Nauczyciele bibliotekarze będą prowadzili szkolenia dla 10 grup nauczycieli. W każdej grupie będzie 13 uczestników. Czas realizacji szkolenia dla każdej grupy to 19 godzin. Szkolenia odbywać się będą, co najmniej w 50% w formie zdalnej. W harmonogramie projektu założyliśmy przeszkolenie jednej grupy na przełomie czerwca i lipca, jednej grupy w drugiej połowie sierpnia oraz czterech grup we wrześniu i czterech w październiku.

Formularz zgłoszeniowy

Kontakt: Anna Płusa, nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie, plusa@womczest.edu.pl  tel. 343606004 wew. 255.