ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze handel : U. 2022 poz. 310
  Dz.U. 2022 poz. 310
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji : Dz. U. z 2020 r. poz. 226
  Dz.U. 2020 poz. 226
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze usługi rozwojowe : Dz. U. z 2019 r. poz. 2345
  Dz.U. 2019 poz. 2345
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji : Dz. U. z 2019 r. poz. 1574
  Dz.U. 2019 poz. 1574
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze budownictwo : Dz. U. z 2019 r. poz. 1448
  Dz.U. 2019 poz. 1448
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze sport : Dz. U. z 2017 r. poz. 1268
  Dz.U. 2017 poz. 1268
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze turystyka : Dz. U. z 2017 r. poz. 1155
  Dz.U. 2017 poz. 1155
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych nadanych do dnia 15 stycznia 2016 r. : Dz. U. z 2017 r. poz. 133
  Dz.U. 2017 poz. 133
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 2016 r. w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy : Dz. U. z 2016 r. poz. 1687
  Dz.U. 2016 poz. 1687
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać eksperci powoływani do zespołu ekspertów, trybu powoływania ekspertów oraz procedury porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji : Dz. U. z 2016 r. poz. 1321
  Dz.U. 2016 poz. 1321
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych : Dz. U. z 2016 r. poz. 1204
  Dz.U. 2016 poz. 1204
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 : Dz. U. z 2016 r. poz. 537
  Dz.U. 2016 poz. 537
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze ogólnym – poziomy 1–4 : Dz. U. z 2016 r. poz. 520
  Dz.U. 2016 poz. 520
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wymogów technicznych, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania informacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji : Dz. U. z 2016 r. poz. 498
  Dz.U. 2016 poz. 498
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji : Dz. U. z 2016 r. poz. 64
  Dz.U. 2016 poz. 64