Doradztwo zawodowe

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. w art. 47. 1 Minister edukacji narodowej określi w drodze rozporządzenia zapisy dotyczące doradztwa zawodowego w szkołach, które dotyczą:
– tworzenia ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów szkół,
– minimalnego wymiaru godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
– treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego,
– warunków i sposobu realizacji i organizacji doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach,
– wymagań w zakresie przygotowania osób realizujących doradztwo zawodowe w szkołach i placówkach, uwzględniające rolę doradztwa zawodowego we wspieraniu uczniów i słuchaczy w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Treści z zakresu doradztwa zawodowego stanowią istotny element w procesie nauczania i wychowania dzieci i młodzieży. Zapraszamy do korzystania z poniższych zasobów wprowadzających w tematykę doradztwa zawodowego w edukacji.

Zasoby elektroniczne:

Doradztwo zawodowe : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2002-2017 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie i jej filii.