Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP

Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP została powołana Uchwałą ZG SBP w dniu 20. 09. 2001 r. Grupą inicjatywną byli nauczyciele bibliotekarze bibliotek pedagogicznych i szkolnych. Spotkanie inauguracyjne odbyło się 18. 12. 2001 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie, gdzie dokonano wyboru Zarządu Sekcji, przyjęto regulamin działania i zatwierdzono wytyczne do planu pracy.

Cele i kierunki działania Sekcji to:
– Integracja nauczycieli bibliotekarzy z ogółem polskiego środowiska bibliotekarskiego.
– Działalność szkoleniowa – konferencje, seminaria, warsztaty, poradnictwo zawodowe.
– Upowszechnianie standardów obowiązujących w bibliotekarstwie oraz określanie ich w bibliotekach pedagogicznych i szkolnych.
– Popieranie badań nad działalnością tego typu bibliotek, przeprowadzanie analiz ich stanu aktualnego oraz perspektyw rozwojowych.
– Współpraca z urzędami centralnymi i samorządowymi prowadzącymi biblioteki pedagogiczne i szkolne.
– Działania na rzecz uzyskania przez biblioteki i ich pracowników właściwej pozycji w oświacie, obrona przed zawyżaniem wymagań kwalifikacyjnych.

Członkami Sekcji mogą być pracownicy bibliotek pedagogicznych i szkolnych oraz osoby zainteresowane pracą na rzecz środowiska bibliotekarskiego, bez względu na przynależność do SBP.

Nauczyciele bibliotekarze mogą składać do Zarządu Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych swoje uwagi dotyczące: funkcjonowania bibliotek szkolnych i pedagogicznych, zapotrzebowania na różne formy szkoleń oraz pracy Sekcji.

ZARZĄD SEKCJI

Przewodnicząca – dr Agata Arkabus, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie,  al. Jana Pawła II 126/130,  e-mail arkabus@womczest.edu.pl

Wiceprzewodnicząca – Anna Płusa, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie,  al. Jana Pawła II 126/130
e-mail plusa@womczest.edu.pl

Sekretarz – Marta Jasińska, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie, 03-810 Warszawa, ul. Gocławska 4, e-mail marta.jasinska@pbw.waw.pl 

Członek – Elżbieta Mieczkowska, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu, Elbląg, ul. Świętego Ducha 25, e-mail:elamiecz@wp.pl

Członek – Lilla Kolodziejczyk , Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie, 03-810 Warszawa, ul. Gocławska 4, e-mail lilla.kolodziejczyk@pbw.waw.pl