Biblioterapia

 

Materiały z wideokonferencji:
Webinaria w czasie ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek
Bajkoterapia jako forma pomocy dziecku w czasie pandemii
Książka ma moc – o biblioterapii w bibliotece
Rola literatury w kształtowaniu postaw i zachowań uczniów w szkole oraz w świecie wirtualnym
Terapeutyczna rola książki i cyfrowy dobrostan w dobie pandemii
Jak pracować z uczniem w czasie pandemii? Techniki i metody relaksacyjne
Biblioterapia formą terapii pedagogicznej
– Metody i techniki relaksacyjne stosowane w biblioterapii
Rola literatury biblioterapeutycznej w edukacji emocjonalnej dzieci i młodzieży
Rola biblioterapii w profilaktyce zagrożeń internetowych i w wychowaniu do wartości
Szkolenie rady pedagogicznej w formie zdalnej
Książka jako alternatywa dla świata wirtualnego w czasie nauki zdalnej
Jak rozwijać kompetencje i zainteresowania czytelnicze dzieci oraz młodzieży?
Biblioterapia w praktyce edukacyjno-wychowawczej
Współczesna literatura jako forma wsparcia uczniów w sytuacji kryzysowej
Współczesna literatura jako forma wsparcia uczniów w sytuacji kryzysowej – Cz. 2
Wideokonferencje z biblioterapii