Biblioterapia

  • Zajęcia biblioterapeutyczne:

Bajka dobra na wszystko
Bajka dobra na wszystko – podsumowanie
O biblioterapii i naszych zajęciach słów kilka
Zajęcia biblioteczne z elementami biblioterapii – sprawozdania
Warsztaty poezjoterapii
Wystawa pt. Drzewo wartości

Materiały z wideokonferencji:
Webinaria w czasie ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek
Bajkoterapia jako forma pomocy dziecku w czasie pandemii
– Bajkoterapia w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
– Biblioterapia w pracy nauczyciela bibliotekarza
– Biblioterapia w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Książka ma moc – o biblioterapii w bibliotece
Rola literatury w kształtowaniu postaw i zachowań uczniów w szkole oraz w świecie wirtualnym
Terapeutyczna rola książki i cyfrowy dobrostan w dobie pandemii
Jak pracować z uczniem w czasie pandemii? Techniki i metody relaksacyjne
Biblioterapia formą terapii pedagogicznej
– Metody i techniki relaksacyjne stosowane w biblioterapii
Rola literatury biblioterapeutycznej w edukacji emocjonalnej dzieci i młodzieży
Rola biblioterapii w profilaktyce zagrożeń internetowych i w wychowaniu do wartości
Szkolenie rady pedagogicznej w formie zdalnej
Książka jako alternatywa dla świata wirtualnego w czasie nauki zdalnej
Jak rozwijać kompetencje i zainteresowania czytelnicze dzieci oraz młodzieży?
Biblioterapia w praktyce edukacyjno-wychowawczej
Współczesna literatura jako forma wsparcia uczniów w sytuacji kryzysowej