LubliniecNARODOWE CZYTANIE  2019 r.

W ramach ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, objętej Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu była współorganizatorem dwóch wydarzeń czytelniczych.

5 września 2019 r. , w bibliotece Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu odbyło się wspólne czytanie fragmentów spośród 8 nowel, zaproponowanych przez Parę Prezydencką w tej edycji Narodowego Czytania. Spotkanie rozpoczęło się od wysłuchania fragmentu noweli „Mój ojciec wstępuje do strażaków” Brunona Schulza w wykonaniu Pary Prezydenckiej, następnie zostały odczytane. Uczestnicy spotkania mieli możliwość obejrzenia zaprezentowanych lektur.

6 września 2019r. nauczyciele bibliotekarze naszej placówki wraz z uczniami i nauczycielami i Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu zorganizowali spotkanie podczas którego czytano czytano wybrane nowele zaproponowane w tym roku przez Parę Prezydencką. Lekturze utworów „Rozdziobią nas kruki, wrony…” Stefana Żeromskiego, „Dym” Marii Konopnickiej i „Katarynka” Bolesława Prusa towarzyszyła wystawa, na której znalazły się streszczenia utworów, portrety i życiorysy pisarzy wraz z ich dorobkiem literackim. Zwieńczeniem uroczystości był słodki poczęstunek. 


Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. w bibliotece nie wykonuje się odbitek ksero i wydruków.


SOBOTNIE DYŻURY BIBLIOTEKI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

lubliniec

Informujemy, iż w roku szkolnym 2019/2020 biblioteka będzie czynna w godzinach 8.00–13.00 w następujące soboty:

7 września 2019 r., 5 października 2019 r., 9 listopada 2019 r., 7 grudnia 2019 r., 11 stycznia 2020 r., 1 lutego 2020 r., 7 marca 2020 r. , 4 kwietnia 2020 r., 9 maja 2020 r., 6 czerwca 2020 r.


„Najaktywniej czytający trzecioklasista” – VI edycja wyniki konkursu

Do konkursowych zmagań zgłosiło się pięć szkół podstawowych z powiatu lublinieckiego: Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Kawy i B. Kawy w Kośmidrach, Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Konopnickiej w Lublińcu, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach i Szkoła Podstawowa im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Sadowie.

Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci, kształtowanie nawyku systematycznego czytania oraz promocja księgozbiorów bibliotek szkolnych. Bibliotekarze szkolni mieli za zadanie wskazać uczniów trzecich klas szkół podstawowych, którzy w okresie od 1 września 2018 roku do 31 maja 2019 roku przeczytali najwięcej książek dostępnych w bibliotece szkolnej.

Spośród ośmiu zgłoszonych trzecioklasistów najlepszymi czytelnikami okazali się:
I MIEJSCE:
Magdalena Olszok – Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Konopnickiej w Lublińcu
(87 książek)
II MIEJSCE:
Tomasz Pietrucha – Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Kawy i B. Kawy w Kośmidrach
(78 książek)
III MIEJSCE:
Emilia Kurczakowska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach
(45 książek)
Dla wszystkich rywalizujących ze sobą uczniów przygotowano dyplomy, a dla zwycięzców nagrody książkowe.

Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom gratulujemy wyników!


SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
Nauczyciele bibliotekarze Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu od maja 2019 r. do czerwca 2019 r. zorganizowali dla nauczycieli bibliotekarzy powiatu lublinieckiego sieć współpracy i samokształcenia „Dziecko z niepełnosprawnościami w szkole i bibliotece”. W ramach sieci odbyły się trzy spotkania, na których omówione zostały tematy związane z funkcjonowaniem dzieci z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, afazją, zespołem Aspergera, autyzmem i wadą słuchu w przestrzeni biblioteki szkolnej. Prelegentami byli zaproszeni psycholodzy z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublińcu.


NOWOŚCI KSIĄŻKOWE W NASZEJ BIBLIOTECE

Dzięki decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, otrzymaliśmy środki na zakup książek. Nasz księgozbiór powiększył się o nowości z zakresu profilaktyki i psychoterapii  uzależnień. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Zestawienie bibliograficzne – Nowości 2018 r.


KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Minister Edukacji Narodowej ustalił następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 :
1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Podstawowe_kierunki_realizacji_polityki_oświatowej_państwa_w_roku_szkolnym_2019-2020


 alt
Profil Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu na Facebooku