AWANS ZAWODOWY

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli : Dz. U. z 2019 r. poz. 1650
  Dz.U. 2019 poz. 1650
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli : Dz. U. z 2018 r. poz. 1574
  D20181574.pdf
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela : Dz. U. z 2017 r. poz. 1189
  D20171189.pdf
 • Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli : Dz. U. z 2013 r. poz. 393
  D20130393.pdf
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego :  Dz. U. z 2017 r. poz. 1257
  D20171257.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy : Dz. U. z 2013 r. poz. 354
  D20130354.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty : Dz. U. z 2008 r. nr 163 poz. 1017
  D20081017.pdf
 • Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego : Dz. U. z 2018 r. poz. 402