DODATKOWE USTAWY

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego : Dz. U. z 2022 r. poz. 2806
  Dz.U. 2022 poz. 2806
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji : Dz. U. z 2022 r. poz. 2650
  Dz.U. 2022 poz. 2650
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji : Dz. U. z 2022 r. poz. 1739
  Dz.U. 2022 poz. 1739
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji : Dz. U. z 2022 r. poz. 1540
  Dz.U. 2022 poz. 1540
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi : Dz. U. z 2021 r. poz. 2037
  Dz.U. 2021 poz. 2037
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych materiałów dydaktycznych, naukowych i kulturalnych : Dz. U. z 2021 r. poz. 1055
  Dz.U. 2021 poz. 1055
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki : Dz. U. z 2021 r. poz. 995
  Dz.U. 2021 poz. 995
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki : Dz. U. z 2022 r. poz. 1842
  Dz.U. 2022 poz. 1842
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki : Dz. U. z 2022 r. poz. 18
  Dz.U. 2022 poz. 18
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki : Dz. U. z 2020 r. poz. 2335
  Dz.U. 2020 poz. 2335
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki : Dz. U. z 2020 r. poz. 1848
  Dz.U. 2020 poz. 1848
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego : Dz. U. z 2020 r. poz. 2138
  Dz.U. 2020 poz. 2138
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego : Dz. U. z 2020 r. poz. 1865
  Dz.U. 2020 poz. 1865
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki : Dz. U. z 2020 r. poz. 1864
  Dz.U. 2020 poz. 1864
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej : Dz. U. z 2019 r. poz. 2268
  Dz.U. 2019 poz. 2268
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców : Dz. U. z 2018 r. poz. 1477
  Dz.U. 2018 poz. 1477
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców : Dz. U. z 2018 r. poz. 1478
  Dz.U. 2018 poz. 1478
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców : Dz. U. z 2019 r. poz. 319
  Dz.U. 2019 poz. 319
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego : Dz. U. z 2020 r. poz. 2082
  Dz.U. 2020 poz. 2082
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego : Dz. U. z 2019 r. poz. 311
  Dz.U. 2019 poz. 311
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego : Dz. U. z 2018 r. poz. 1498
  Dz.U. 2018 poz. 1498
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego : Dz. U. z 2018 r. poz. 1486
  Dz.U. 2018 poz. 1486
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego : Dz. U. z 2020 r. poz. 540
  Dz.U. 2020 poz. 540
 • Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej : Dz. U. z 2020 r. poz. 181
  Dz.U. 2020 poz. 181
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół : Dz. U. z 2022 r. poz. 485
  Dz.U. 2022 poz. 485
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół : Dz. U. z 2021 r. poz. 2377
  Dz.U. 2021 poz. 2377
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół : Dz. U. z 2020 r. poz. 1885
  Dz.U. 2020 poz. 1885
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół : Dz. U. z 2020 r. poz. 1511
  Dz.U. 2020 poz. 1511
 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci : Dz. U. z 2016 r. poz. 195
  Dz.U. 2016 poz. 195
 • Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami : Dz. U. z 2019 r. poz. 1078
  Dz.U. 2019 poz. 1078
 • Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 : Dz. U. z 2017 r. poz. 2371
  Dz.U. 2017 poz. 2371
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 : Dz. U. z 2017 r. poz. 2312
  Dz.U. 2017 poz. 2312
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 : Dz. U. z 2017 r. poz. 2161
  Dz.U. 2017 poz. 2161
 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 : Dz. U. z 2016 r. poz. 1984
  Dz.U. 2016 poz. 1984
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2022/2023 : Dz. U. z 2022 r. poz. 1148
  Dz.U. 2022 poz. 1148
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2021/2022 : Dz. U. z 2022 r. poz. 440
  Dz.U. 2022 poz. 440
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2020/2021 : Dz. U. z 2020 r. poz. 960
  Dz.U. 2020 poz. 960
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2017/2018 : Dz. U. z 2018 r. poz. 1144
  Dz.U. 2018 poz. 1144
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie sprawozdania podstawowego organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi oraz sprawozdania z wykorzystania potrąceń na prowadzoną przez te organizacje działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym : Dz. U. z 2018 r. poz. 1451
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej : Dz. U. z 2022 r. poz. 2454
  Dz.U. 2022 poz. 2454
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej : Dz. U. z 2021 r. poz. 989
  Dz.U. 2021 poz. 989
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej : Dz. U. z 2020 r. poz. 1334
  Dz.U. 2020 poz. 1334
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej : Dz. U. z 2017 r. poz. 2184
  Dz.U. 2017 poz. 2184
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych : Dz. U. z 2018 r. poz. 128
  Dz.U. 2018 poz. 128
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia : Dz. U. z 2021 r. poz. 2238
  Dz.U. 2021 poz. 2238
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia : Dz. U. z 2020 r. poz. 207
  Dz.U. 2020 poz. 207
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia : Dz. U. z 2018 r. poz. 190
  Dz.U. 2018 poz. 190
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia : Dz. U. z 2020 r. poz. 214
  Dz.U. 2020 poz. 214
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia : Dz. U. z 2019 r. poz. 2117
  Dz.U. 2019 poz. 2117
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2018 r. w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia : Dz. U. z 2018 r. poz. 1868
  Dz.U. 2018 poz. 1868
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą 2022-09-05 Pobierz dokument : D2022000185901.pdf : Dz. U. z 2022 r. poz. 1859
  Dz.U. 2022 poz. 1859
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą : Dz. U. z 2020 r. poz. 2182
  Dz.U. 2020 poz. 2182
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą : Dz. U. z 2018 r. poz. 1494
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023 : Dz. U. z 2022 r. poz. 2820
  Dz.U. 2022 poz. 2820
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 : Dz. U. z 2022 r. poz. 1752
  Dz.U. 2022 poz. 1752
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 : Dz. U. z 2022 r. poz. 1482
  Dz.U. 2022 poz. 1482
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 : Dz. U. z 2022 r. poz. 1056
  Dz.U. 2022 poz. 1056
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 : Dz. U. z 2022 r. poz. 352
  Dz.U. 2022 poz. 352
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 : Dz. U. z 2021 r. poz. 2453
  Dz.U. 2021 poz. 2453
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 : Dz. U. z 2020 r. poz. 2384
  Dz.U. 2020 poz. 2384
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 : Dz. U. z 2020 r. poz. 2048
  Dz.U. 2020 poz. 2048
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 : Dz. U. z 2019 r. poz. 1662
  Dz.U. 2019 poz. 1662
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 : Dz. U. z 2018 r. poz. 2446
  Dz.U. 2018 poz. 2446
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 : Dz. U. z 2017 r. poz. 2395
  Dz.U. 2017 poz. 2395
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 : Dz. U. z 2016 r. poz. 2298
  Dz.U. 2016 poz. 2298
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej : Dz. U. z 2019 r. poz. 321
  Dz.U. 2019 poz. 321