III Wojewódzki Konkurs „Książka i informacja w erze mediów cyfrowych”

12 grudnia 2018 r. w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie odbył się III Wojewódzki Konkurs „Książka i informacja w erze mediów cyfrowych” pod honorowym patronatem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Organizatorami konkursu byli nauczyciele bibliotekarze Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie – dr Agata Arkabus i Anna Płusa oraz Przewodnicząca Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie – Alina Grabna. Adresatami konkursowych zmagań byli uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych województwa śląskiego, uczniowie III klas gimnazjów województwa śląskiego i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego.

Tegoroczna edycja obejmowała zagadnienia dotyczące historii Biblioteki Jasnogórskiej oraz wiedzę z zakresu działalności i historii Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Powyższa tematyka wpisana została w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz realizację kierunków polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2018/2019 – 100 Rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. Celami konkursu było upowszechnianie czytelnictwa oraz rozwijanie zainteresowań historycznych poprzez poznanie działalności znanych książnic.

Biblioteka Jasnogórska znajdująca się na terenie Klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie stanowi ważny element ośrodka religijnego, ale jest również pomnikiem wielowiekowej historii. Znajdują się w niej cenne zabytki kultury piśmienniczej i architektonicznej. Biblioteka Jasnogórska odwiedzana jest przez przedstawicieli państw z całego świata. Zwiedzić ją można jedynie za zgodą przeora klasztoru.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich został ufundowany w 1817 roku przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, otwarty w 1827 roku we Lwowie. Do 1939 roku łączył w sobie bibliotekę, wydawnictwo i Muzeum Książąt Lubomirskich. Biblioteka jest jedną z najstarszych i największych bibliotek naukowych w kraju, prowadzącą działalność naukową i wydawniczą. Ossolińskie zbiory liczą ok. 1 700 000 jednostek, pośród których znajdują się druki zwarte, czasopisma, rękopisy, dokumenty, stare druki, rysunki, ryciny, obrazy, ekslibrisy, medale, monety, pieczęcie, mapy i plany, plakaty, broszury, afisze, zbiory mikroformowe. Ossolineum jest biblioteką prezencyjną, to znaczy, że udostępnia swoje zbiory jedynie w czytelniach. (Źródło: https://visitwroclaw.eu/miejsce/zaklad-narodowy-im-ossolinskich-we-wroclawiu)

Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu składającego się dwóch części – pierwsza dotyczyła Biblioteki Jasnogórskiej i jej historii, natomiast druga poświęcona była historii i współczesnej działalności Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Komisja konkursowa III Wojewódzkiego Konkursu „Książka i informacja w erze mediów cyfrowych” w składzie:

przewodnicząca: dr Katarzyna Parkitna – Przewodnicząca Oddziału SBP w Częstochowie członkowie:

Lena Kamińska-Mazur – bibliotekarz Biblioteki Głównej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Jolanta Otwinowska – nauczyciel bibliotekarz Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek im. Matki Zofii Szulc w Częstochowie

Barbara Witkowska – nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie

na posiedzeniu komisji konkursowej  w dniu 12.12.2018 r. wyłoniła następujących laureatów:

Kategoria: klasy VII, VIII szkoły podstawowej i III klasa gimnazjum:

I miejsce – Bielecka Anna – Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

II miejsce Arendt Bartosz – Szkoła Podstawowa nr 19 im. Juliana Tuwima w Częstochowie

III miejsce – Herczyk Wiktoria – Szkoła Podstawowa nr 49 im. J. Kusocińskiego w Częstochowie

Wyróżnienie: Wrześniewska Joanna – Szkoła Podstawowa nr 14 w Częstochowie

Kategoria: szkoły ponadpodstawowe:

I miejsce – Pawelec Kacper – Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie

II miejsce – Zemła Patryk – Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

III miejsce – Lewicka Roksana – Zespół Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie

Wyróżnienie: Kasprzak Kamil – Zespół Szkół Gastronomicznych w Częstochowie.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom oraz upominków dla uczestników konkursu odbyło się 14 grudnia 2018 r. w Bibliotece Jasnogórskiej. Młodzież wraz z nauczycielami przygotowującymi ich do konkursu, mieli możliwość zwiedzania Biblioteki Jasnogórskiej. Historię oraz cenne zbiory książkowe Biblioteki przedstawił uczestnikom przewodnik.

Nagrody dla laureatów oraz upominki dla wszystkich uczestników ufundował przeor Klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze oraz Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

Relacja Redakcji Tygodnika Katolickiego Niedziela

dr Agata Arkabus
Fot.: Monika Handzel