IV Powiatowy Konkurs Plastyczny „Mój ekslibris – herb rodziny”

Zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu Częstochowy i powiatów, w szczególności: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego do wzięcia udziału w konkursie, pod patronatem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Oddział w Częstochowie.

 Zadaniem każdego uczestnika konkursu jest autorskie wykonanie własnego ekslibrisu. Projekt ekslibrisu musi być wykonany samodzielnie i odręcznie. Wielkość ekslibrisu nie może przekroczyć obramowania wybranego wzoru (koło, kwadrat lub prostokąt). Ekslibris może być związany z zainteresowaniami lub/i sposobami spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym oraz opatrzony napisem, np. EX LIBRIS rodziny Kowalskich (od nazwiska autora pracy). Uczniowie również własnoręcznie nanoszą powyższy przykładowy napis, który będzie przez nich wykonany techniką kaligrafii.

Komisja konkursowa dokona oceny wg następujących kryteriów:

  • zgodność wykonania ekslibrisu z regulaminem,
  • jakość ekslibrisu,
  • pomysł na własny ekslibris,
  • technikę kaligrafii napisu,
  • ogólny wyraz artystyczny.

Nagrody

Wszyscy uczniowie otrzymają dyplomy za udział w konkursie, przygotowane przez organizatora tylko w wersji papierowej. Organizatorzy przewidują nagrody książkowe opatrzone ekslibrisem Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie oraz podziękowania za przygotowanie ucznia/uczniów dla nauczycieli. Rozstrzygnięcie oraz podsumowanie konkursu odbędzie się poprzez platformę cyfrową. O tym fakcie organizator wcześniej poinformuje każdą ze szkół indywidualnie, drogą e-mailową lub/i telefonicznie.

Pisemne zgłoszenia do konkursu (karta zgłoszenia wraz z załącznikami) oraz prace w odpowiednio zabezpieczonej (opisanej) kopercie należy przesłać (decyduje data stempla pocztowego) do 08.04.2024 r. na adres:

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM”
al. Jana Pawła II 126/130
42-200 Częstochowa

lub złożyć w wypożyczalni Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” (parter) do 8 kwietnia 2024 roku.

Po upływie wyznaczonego terminu prace nie będą przyjmowane i brane pod uwagę przy weryfikacji konkursowej.

Organizator potwierdzi e-mailem (skierowanym na adres poczty elektronicznej szkoły i opiekuna uczniów, podanym na karcie zgłoszenia) przyjęcie prac do konkursu.

Kontakt:
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie
Aneta Przybyłowicz – przybylowicz@womczest.edu.pl
Ernest Pidzik – pidzik@womczest.edu.pl
tel. 34 360 60 14, wew. 109 lub 253

Załączniki:

Regulamin
Karta_zgłoszenia
– Załącznik_nr_2_Wzory do wydrukowania

 

 

Skip to content