KARTA NAUCZYCIELA

 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw : Dz. U. z 2022 r. poz. 1730
  Dz.U. 2022 poz. 1730
 • Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela : Dz. U. z 2022 r. poz. 935
  Dz.U. 2022 poz. 935
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela : Dz. U. z 2021 r. poz. 1762
  Dz.U. 2021 poz. 1762
 • Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw : Dz. U. z 2021 r. poz. 4
  Dz.U. 2021 poz. 4
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw : Dz. U. z 2019 r. poz. 1287
  Dz.U. 2019 poz. 1287

Dodatkowo

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego : Dz. U. z 2016 r. poz. 741
  Dz.U. 2016 poz. 741
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych : Dz. U. z 2016 r. poz. 1378
  Dz.U. 2016 poz. 1378
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, a także wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu : Dz. U. z 2016 r. poz. 2040
  Dz.U. 2016 poz. 2040