Rok Unii Lubelskiej

Unia polsko-litewska to akt, który „złotymi literami zapisał się w historii i kulturze narodów Rzeczypospolitej”*.

„W 1569 r. w obecności króla Polski, wielkiego księcia litewskiego Zygmunta Augusta na sejmie walnym w Lublinie został podpisany akt realnej unii polsko-litewskiej. Dwa państwa: Korona Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie powołały tym aktem ,,jedno nierozdzielne i nieróżne ciało” – Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Przetrwała ona ponad 200 lat, a unicestwiły ją dopiero połączone siły trzech zaborców” – zapisano w uchwale.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu aktu z 1569 r. dla naszej Ojczyzny oraz dla Europy, ustanawia rok 2019 Rokiem Unii Lubelskiej” – dodano w uchwale.

*Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20180000743/O/M20180743.pdf

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Unii Lubelskiej: Uchwała Unia Lubelska

Materiały dostępne w Internecie:

-https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_lubelska
-http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/unia-lubelska-1569/
-https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Unia_lubelska
-http://www.agad.gov.pl/unia%20lubelska/uni_lub.html
-http://agad.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/unia-2C.pdf
-http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=1225
-http://lublin.ap.gov.pl/nauka-popularyzacja-i-edukacja/galerie-online/15-najwazniejszych-wydarzen-z-historii-lubelszczyzny-w-dokumencie-archiwalnym/unia-lubelska-1-i-4-lipca-1569-r/
-http://www.edukacja.edux.pl/p-8232-unia-lubelska-konspekt-lekcji-historii.php
-http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/Content/19559/Unia_Lubelska_Kloczowski.pdf

Materiały dostępne na YouTube:

-https://www.youtube.com/watch?v=Z4XwBV14IgE
-https://www.youtube.com/watch?v=k_FxqqjQMVA
-https://www.youtube.com/watch?v=n7Gp5k5-kvQ

Opracowania i materiały źródłowe dotyczące Unii Lubelskiej:

-http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/unia-lubelska-bibliografia/

Prezentacje:

-https://prezi.com/y8ebdnajvuo1/unia-lubelska/
-https://prezi.com/zqr_zddbbxq_/unia-lubelska/

Unia Lubelska w sztuce:

-http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/unia-lubelska-przedstawienia-unii-lubelskiej-w-sztuce/
-https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/foto/unia-lubelska-jana-matejki-1
-https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_lubelska_(obraz_Jana_Matejki)
-http://www.sztuka.net/palio/html.run?_Instance=sztuka&_PageID=857&newsId=7341&_cms=newser&callingPageId=856&_CheckSum=70666814
-https://www.historiaposzukaj.pl/wiedza,obrazy,220,obraz_unia_lubelska_jana_matejki.html
-http://slowopolskie.org/historia-pdzlem-i-piorem-malowana-unia-lubelska-1569/
-http://www.imnk.pl/gallerybox.php?dir=SU115

Książki:

 • Dziedzictwo kulturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego : w 440. rocznicę Unii Lubelskiej / Siarhiej Kawalou, Marcin Kojder. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej, 2011.
 • Dzieje Polski nowożytnej. T. 1, 1506-1648 / Władysław Konopczyński. Warszawa : skł. gł. Gebethner i Wolff, 1936.
 • Dzieje Unii Jagiellońskiej. T. 2, W XVI wieku / Oskar Halecki. Kraków : Akademia Umiejętności, 1920.
 • Litwa : dzieje państwa i narodu / Henryk Wisner. Warszawa : „Mada”, 1999.
 • Litwa na przełomie średniowiecza i nowożytności 1492-1569 / Grzegorz Błaszczyk. Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2002.
 • Oksfordzka historia unii polsko-litewskiej. T. 1, Powstanie i rozwój 1385-1569 / Robert I. Frost. Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2018.
 • Unia Lubelska – dziedzictwo wielu narodów / red. Andrzej Gil. Lublin : Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2010.
 • Unia Lubelska – Unia Europejska / red. Iwona Hofman. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej, 2010.
 • Unia Lubelska : 1 lipca 1569 / koncepcja i tekst Hubert Wajs. Warszawa : Archiwum Główne Akt Dawnych, 2017.
 • Unia Lubelska 1569 roku w dziejach Polski i Europy / red. Adam Andrzeja Witusik. Lublin : Multico, 2004.
 • Unia Lubelska a jej funkcjonowanie do końca XVIII wieku / Dariusz Budelewski. Ostrołęka : Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, 2017.
 • Unia Lubelska i jej znaczenie / Stanisław Sopicki. Londyn : Polska Fundacja Kulturalna, 1969.
 • Unia Lubelska i tradycje integracyjne w Europie Środkowo-Wschodniej / red. nauk. Jerzy Kłoczowski, Paweł Kras, Hubert Łaszkiewicz. Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 1999.
 • Unia Lubelska z 1569 roku : z tradycji unifikacyjnych I Rzeczypospolitej / red. Tomasz Kempa, Krzysztof Mikulski. Toruń : Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Historycznego, 2011.

Artykuły:

 • O unii lubelskiej z roku 1569 i jej konsekwencjach / Janusz Małłek // „Czasopismo Prawno-Historyczne”. – 2008 ,T. 60, z. 2, s. 241-251.
 • Polska i Litwa : dzieje unii lubelskiej / Grzegorz Chruściel // „Rocznik Bialskopodlaski”. – 2015, T. 23, s. 11-21.
 • Unia lubelska / Robert I. Frost // „Mówią Wieki”. Numer Specjalny. – 2018, nr 1, s. 28-33.
 • Unia Lubelska : czyli co uczeń o niej wiedzieć powinien jako obywatel Unii Europejskiej / Przemysław Kozłowski // „Wiadomości Historyczne”. – 2004, nr 3, s. 47-49.
 • Znaczenie Unii Lubelskiej po 440 latach dla Europy XXI w. / Alvydas Nikžentaitis // „Miscellanea Historico-Iuridica”. – 2010, T. 9, s. 9-14.
 • Wolni z wolnymi, równi z równymi / Wojciech Marek Darski // Tygodnik Solidarność. – 1999, nr 39, s. 12.
 • Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej : historia, odwaga, przyszłość / Bronisław Komorowski // „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”. – 2011, z. 2, s. 9-18.