SZKOLNICTWO ARTYSTYCZNE

 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych : Dz. U. z 2022 r. poz. 1217
  Dz.U. 2022 poz. 1217
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych : Dz. U. z 2022 r. poz. 900
  Dz.U. 2022 poz. 900
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych : Dz. U. z 2022 r. poz. 563
  Dz.U. 2022 poz. 563
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych : Dz. U. z 2022 r. poz. 954
  Dz.U. 2022 poz. 954
 • Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 3 września 2021 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych : Dz. U. z 2021 r. poz. 1665
  Dz.U. 2021 poz. 1665
 • Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie badań jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych : Dz. U. z 2021 r. poz. 98
  Dz.U. 2021 poz. 98
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych : Dz. U. z 2020 r. poz. 1642
  Dz.U. 2020 poz. 1642
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych : Dz. U. z 2019 r. poz. 2328
  Dz.U. 2019 poz. 2328
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej : Dz.U. 2023 poz. 286
  Dz.U. 2023 poz. 286
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej : Dz. U. z 2019 r. poz. 2470
  Dz.U. 2019 poz. 2470
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej : Dz. U. 2018 r. poz. 694
  Dz.U. 2018 poz. 694
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego : Dz. U. z 2015 r. poz. 269
  Dz.U. 2015 poz. 269
 • Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych : Dz.U. 2023 poz. 179
  Dz.U. 2023 poz. 179
 • Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych : Dz.U. 2023 poz. 147
  Dz.U. 2023 poz. 147
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych : Dz. U. z 2022 r. poz. 1069
  Dz.U. 2022 poz. 1069
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych : Dz. U. z 2021 r. poz. 2147
  Dz.U. 2021 poz. 2147
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych : Dz. U. z 2021 r. poz. 2146
  Dz.U. 2021 poz. 2146
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych : Dz. U. z 2018 r. poz. 1024
  Dz.U. 2018 poz. 1024
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych : Dz. U. z 2015 r. poz. 1258
  Dz.U. 2015 poz. 1258
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych : Dz. U. z 2019 r. poz. 1774
  Dz.U. 2019 poz. 1774
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych : Dz. U. z 2022 r. poz. 1068
  Dz.U. 2022 poz. 1068
 • Obwieszczenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 4 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych : Dz. U. z 2021 r. poz. 2149
  Dz.U. 2021 poz. 2149
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych : Dz. U. z 2019 r. poz. 1247
  Dz.U. 2019 poz. 1247
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych : Dz. U. z 2016 r. poz. 1408
  Dz.U. 2016 poz. 1408
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego : Dz. U. z 2022 r. poz. 1329
  Dz.U. 2022 poz. 1329
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego : Dz. U. z 2020 r. poz. 538
  Dz.U. 2020 poz. 538
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego : Dz. U. z 2019 r. poz. 1637
  Dz.U. 2019 poz. 1637
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych : Dz. U. z 2016 r. poz. 2248
  Dz.U. 2016 poz. 2248
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji : Dz. U. z 2016 r. poz. 1375
  Dz.U. 2016 poz. 1375
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych : Dz. U. 2018 r. poz. 2485
  Dz.U. 2018 poz. 2485
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych : Dz. U. z 2017 r. poz. 1125
  Dz.U. 2017 poz. 1125
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2022 r. : Dz. U. z 2022 r. poz. 705
  Dz.U. 2022 poz. 705
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2020 r. : Dz. U. z 2020 r. poz. 453
  Dz.U. 2020 poz. 453
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych : Dz. U. z 2019 r. poz. 1624
  Dz.U. 2019 poz. 1624
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych : Dz. U. z 2022 r. poz. 1880
  Dz.U. 2022 poz. 1880
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych : Dz. U. z 2019 r. poz. 1122
  Dz.U. 2019 poz. 1122
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych : Dz. U. z 2019 r. poz. 1121
  Dz.U. 2019 poz. 1121
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych : Dz. U. z 2017 r. poz. 2199
  Dz.U. 2017 poz. 2199
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych : Dz. U. z 2017 r. poz. 1022
  Dz.U. 2017 poz. 1022
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych : Dz. U. z 2004 r. nr 82 poz. 761
  Dz.U. 2004 nr 82 poz. 761
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie rodzajów szkół artystycznych, w których nie tworzy się rad rodziców : Dz. U. z 2017 r. poz. 1959
  Dz.U. 2017 poz. 1959
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne : Dz. U. z 2022 r. poz. 711
  Dz.U. 2022 poz. 711
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne : Dz. U. z 2017 r. poz. 2058
  Dz.U. 2017 poz. 2058
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe : Dz. U. z 2017 r. poz. 230
  Dz.U. 2017 poz. 230
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania w 2018 r. publicznym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe : Dz. U. z 2018 r. poz. 1274
  D20181274.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie publicznej szkoły artystycznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną : Dz. U. z 2018 r. poz. 301
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz dla niepublicznych szkół artystycznych : Dz. U. 2018 r. poz. 2481
  Dz.U. 2018 poz. 2481
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu : Dz. U. z 2019 r. poz. 1641
  Dz.U. 2019 poz. 1641